Skarga Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 1041/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Jan Kacprzak (spr.) Maria Rzążewska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 1041/07 w sprawie ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B.-B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

Z. K. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. - B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego. Skarżący wniósł o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym doszło do przewlekłości w rozpoznaniu jego sprawy.

Z akt sprawy wynika, że skarga Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. - B. z dnia 22 sierpnia 2007 r. wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy została przekazana Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach przez organ w dniu 10 października 2007 r. Po wstępnej analizie akt Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia 11 października 2007 r. zwrócił się do Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej o podanie informacji odnośnie ewentualnej prawomocności postanowienia z dnia 28 czerwca 2007 r. sygn. akt I Ns [...] o częściowym ubezwłasnowolnieniu skarżącego. W związku ze złożonym przez Z. K. wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, referendarz sądowy pismem z dnia 5 listopada 2007 r. wezwał skarżącego do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu. Następnie po otrzymaniu wypełnionego urzędowego formularza, referendarz sądowy pismem z dnia 7 grudnia 2007 r. wezwał do uzupełnienia i uprawdopodobnienia danych zawartych we wniosku przez nadesłanie stosownych dokumentów. Żądane dokumenty wpłynęły do Sądu dnia 7 stycznia 2008 r. Zarządzeniem z dnia 11 stycznia 2008 r. oraz 3 kwietnia 2008 r. Przewodniczący Wydziału zwrócił się do Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej z pytaniem czy w sprawie z wniosku Prokuratora Okręgowego w Bielsku - Białej o częściowe ubezwłasnowolnienie Z. K. zapadło prawomocne orzeczenie oraz czy został ustanowiony dla uczestnika postępowania doradca tymczasowy. Wobec odpowiedzi Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej wskazującej, że apelacja od postanowienia o częściowym ubezwłasnowolnieniu Z. K. nadal pozostała nierozpoznana, wniosek o przyznanie prawa pomocy został skierowany na posiedzenie niejawne. Postanowieniem z dnia 12 maja 2008 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych jako bezprzedmiotowe oraz ustanowił adwokata dla skarżącego. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach w piśmie z dnia 3 czerwca 2008 r. poinformowała Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, że wyznaczyła adwokata T. L. pełnomocnikiem z urzędu dla Z. K. w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 20 czerwca 2008 r. zwrócono się do pełnomocnika z urzędu o nadesłanie pełnomocnictwa udzielonego przez Z. K., ponadto w osobnym piśmie pouczono Z. K. o konieczności udzielenia oraz przesłania do Sądu pełnomocnictwa procesowego wyznaczonemu adwokatowi. Ponowne wezwanie zostało skierowane do pełnomocnika z urzędu w dniu 30 lipca 2008 r. Wobec informacji udzielonej przez wyznaczonego adwokata o braku współdziałania skarżącego z pełnomocnikiem Sąd w dniu 18 sierpnia 2008 r. ponownie zwrócił się do Z. K. z pouczeniem o konieczności udzielenia adwokatowi wskazanemu przez Radę Adwokacką pełnomocnictwa.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego