Skarga Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 1041/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Uzasadnienie strona 2/2

W dniu 8 września 2008 r. (data stempla pocztowego) Z. K. wniósł skargę na przewlekłość postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedstawionym stanie faktycznym skarga Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy podnieść, że skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności Sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843 - zwanej dalej ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz, że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jego zakończenia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Jednakże zgodnie z art. 14 ustawy, zgodnie z którym ponowna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie może być wniesiona po upływie 12 miesięcy. Oznacza to zatem, że ustawodawca uznał za przewlekłe postępowanie, które z przyczyn nieuzasadnionych trwa dłużej niż 12 miesięcy.

Postępowanie prowadzone w przedmiotowej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach trwa już 11 miesięcy jednakże Sąd ten podjął niezbędne czynności mające na celu rozpoznanie sprawy, tj. zwracał się do sądu powszechnego o udzielenie informacji, które miały wpływ na nadanie skardze prawidłowego biegu, wzywał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy i do nadesłania dodatkowych dokumentów, dwukrotnie pouczał skarżącego o konieczności udzielenia pełnomocnictwa pełnomocnikowi z urzędu. Biorąc pod rozwagę wszystkie okoliczności sprawy w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wszystkie podjęte przez Sąd w toku tego postępowania czynności były prawidłowe oraz dokonano ich w rozsądnych terminach, czym nie naruszono zasady sprawności postępowania. Należy zwrócić uwagę, że okoliczność, iż sprawa dotychczas nie została ostatecznie zakończona uzależnione jest również od zachowania skarżącego, który pomimo pouczeń Sądu nie nadesłał pełnomocnictwa procesowego wyznaczonemu pełnomocnikowi z urzędu. Dopiero w skardze na przewlekłość postępowania Z. K. umocował adw. T. L. do reprezentowania jego interesów przed sądami administracyjnymi.

W tym stanie rzeczy brak podstaw do stwierdzenia, że w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1041/07 nastąpiła przewlekłość.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego