Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 48/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Maria Rzążewska (spr.) Jan Kacprzak po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 48/08 w sprawie ze skargi J. A. na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

J. A. złożył skargę na przewlekłość postępowania w sprawie rozpoznawanej obecnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt VII SAB/Wa 48/08) ze swojej skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Sprawa ta została wszczęta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy pod sygnaturą II SAB/Bd 24/07 i po uprawomocnieniu się postanowienia tego Sądu z dnia 4 września 2007 r. stwierdzającego jego niewłaściwość przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżący wniósł o stwierdzenie, że w powyższym postępowaniu sądowoadministracyjnym prowadzonym przez WSA w Bydgoszczy nastąpiło naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz o podjęcie czynności przez Sąd w wyżej wymienionej sprawie. Skarga na przewlekłość podnosi szereg zarzutów dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego przed tym Sądem.

Z akt sprawy wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 15 listopada 2007 r. sygn. akt II OPP 36/07 oddalił skargę na przewlekłość postępowania z dnia 27 września 2007 r. wniesioną przez J. A. w przedmiotowej sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania jest niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843), zwanej dalej "ustawą", skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy (tj. rozpoznającego skargę na przewlekłość co do istoty).

Wskazać należy, że skoro w niniejszej sprawie skarga na przewlekłość postępowania wniesiona przez skarżącego została oddalona postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2007 r., to zgodnie z powołanym przepisem kolejna skarga nie mogła zostać złożona przed upływem 12 miesięcy od daty wydania orzeczenia. Tymczasem nową skargę na przewlekłość postępowania skarżący złożył osobiście w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy w dniu 18 sierpnia 2008 r., a zatem jeszcze przed upływem okresu wymaganego przepisami ustawy.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 14 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego