Skarga D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1191/17 w sprawie ze sprzeciwu D. P. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski Sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.) Sędzia NSA Zofia Flasińska po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1191/17 w sprawie ze sprzeciwu D. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. stwierdzić przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. przyznać D. P. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sumę pieniężną w wysokości 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych, 3. zwrócić D. P. uiszczoną opłatę w kwocie 200 (słownie: dwieście) złotych ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

D. P. pismem z dnia 27 lutego 2018 r. wniósł skargę na przewlekłość postępowania sądowego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1191/17, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, nakazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie rozpoznania sprawy w terminie 2 tygodni oraz przyznania sumy pieniężnej w kwocie 2.000 zł.

W skardze na przewlekłość postępowania skarżący zarzucił Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie przewlekłe prowadzenie postępowania sądowego. Wskazał, że zgodnie z art. 64 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm. - dalej jako "P.p.s.a.") sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji w terminie trzydziestu dni od dnia wpływu sprzeciwu od decyzji. Tymczasem po upływie ponad 7 miesięcy od wniesienia sprzeciwu sąd nie wyznaczył nawet terminu posiedzenia. Z tych względów w ocenie skarżącego skarga jest zasadna.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności tego sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. z 2018 r., poz. 75 - dalej jako "ustawa"). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka ta jest nieuzasadniona.

Stosownie do treści art. 2 ust. 2 ustawy, dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Z akt sprawy wynika, że:

1. sprzeciw od decyzji D. P. wraz z odpowiedzią na sprzeciw i aktami sprawy został przekazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 17 sierpnia 2017 r.,

2. zarządzeniem z dnia 21 sierpnia 2017 r. Przewodniczący Wydziału II WSA w Warszawie wezwał:

• D. P. do uiszczenia wpisu od sprzeciwu w kwocie 200 zł,

• organ do nadesłania w terminie 7 dni zwrotnego potwierdzenia odbioru przez skarżącego zaskarżonej decyzji oraz nakazał doręczenie skarżącemu odpisu odpowiedzi na sprzeciw,

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego