Skarga D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1191/17 w sprawie ze sprzeciwu D. P. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Uzasadnienie strona 2/2

3. powyższe zarządzenie zostało wykonane w dniu 24 sierpnia 2017 r.,

4. w dniu 29 sierpnia 2017 r. D. P. uiścił żądany wpis, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] w tym samym dniu nadesłało żądany dokument,

5. zarządzeniem z dnia 3 października 2017 r. Przewodniczący Wydziału dokonał zmiany zarządzenia z dnia 21 sierpnia 2017 r.,

6. sędzia sprawozdawca zarządzeniem z dnia 5 października 2017 r. wezwał organ do nadesłania, w terminie 7 dni, zwrotnego potwierdzenia odbioru przez skarżącego zaskarżonej decyzji,

7. pismem z dnia 13 października Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] poinformowało, że żądany dokument został już przekazany do Sądu przy piśmie z dnia 28 sierpnia 2017 r.,

8. zarządzeniem z dnia 30 października 2017 r. sędzia sprawozdawca uznał, że sprawa jest gotowa do rozpoznania,

9. zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2017 r. sędzia sprawozdawca wezwał organ do uzupełnienia akt administracyjnych oraz do nadesłania informacji publicznej, która nie została udostępniona skarżącemu zgodnie z jego wnioskiem,

10. pismem z dnia 9 lutego 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] zwróciło się do Burmistrza [...] o wykonanie zarządzenia Sądu z dnia 24 stycznia 2018 r.,

11. przy piśmie z dnia 26 lutego 2018 r. nadesłano żądane przez Sąd dokumenty,

12. pismem z dnia 27 lutego 2018 r. D. P. wniósł skargę na przewlekłość postępowania sądowego,

13. wyrokiem z dnia 7 marca 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 1191/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił sprzeciw D. P.

W rozpoznawanej sprawie, mimo że został wydany wyrok, uznać należy, że prawo skarżącego do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone. Zgodnie bowiem z treścią art. 64 a P.p.s.a. sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji na posiedzeniu niejawnym w terminie 30 dni od dnia wpływu sprzeciwu od decyzji. Tymczasem postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie od dnia wpływu sprzeciwu od decyzji (21 sierpnia 2017 r.) do dnia wniesienia skargi na przewlekłość postępowania (5 marca 2018 r.) trwało ponad 7 miesięcy. Czas oczekiwania na rozpoznanie sprzeciwu od decyzji uzasadnia zatem przyjęcie, że w sprawie nastąpiło naruszenie prawa skarżącego do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, w rozumieniu art. 2 ustawy. Należy zgodzić się ze skarżącym, że rozpatrzenie sprzeciwu od decyzji po upływie ponad 7 miesięcy od jego wniesienia stanowi rażące naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy w terminie wyznaczonym przez ustawodawcę.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, uwzględniając skargę stwierdził, że w postępowaniu tym nastąpiła przewlekłość postępowania (art. 12 ust. 2 ustawy) oraz przyznał skarżącemu, jako odpowiednią sumę pieniężną od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 2.000 zł (art. 12 ust. 4 ustawy). Określając wysokość sumy pieniężnej z tytułu przewlekłości postępowania, Sąd miał na uwadze czas trwania postępowania, rodzaj sprawy, w której nastąpiła przewlekłość oraz jej znaczenie dla skarżącego.

O zwrocie opłaty uiszczonej tytułem wpisu od skargi na przewlekłość postępowania Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego