Skarga Stowarzyszenia Klubu "[...]" w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Klubu "[...]" w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K. za niezastosowanie się do obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, sygn. akt II SO/Kr 51/07
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Małgorzata Borowiec, Maria Rzążewska, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi Stowarzyszenia Klubu "[...]" w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Klubu "[...]" w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K. za niezastosowanie się do obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, sygn. akt II SO/Kr 51/07 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie Klub "[...]" w Krakowie wniosło skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z wniosku tego Stowarzyszenia o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K. za niezastosowanie się do obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, domagając się zasądzenia odszkodowania w kwocie 5 000 zł, zalecenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie rozpoznania wniosku o wymierzenie grzywny w terminie 3 dni oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania.

Z akt sprawy wynika, że Stowarzyszenie w sierpniu 2007 r. wystąpiło z wnioskiem o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K. za niezastosowanie się do obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Postanowieniem z dnia 5 października 2007 r. zwolniono Stowarzyszenie od wpisu sądowego ponad 1 zł, a w pozostałej części oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Od tego postanowienia wniósł sprzeciw Prokurator Okręgowy w K.. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2007 r. WSA w Krakowie umorzył postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Na to postanowienie Stowarzyszenie wniosło zażalenie, które nie zostało jeszcze rozpoznane. W grudniu 2007 r. Stowarzyszenie wniosło skargę na przewlekłość postępowania w tej sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843, zwanej dalej ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz, że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Z akt sprawy wynika, że wniosek o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K. za niezastosowanie się do obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę został wniesiony dnia 30 sierpnia

2007 r. Wniosek ten nie został dotychczas rozpoznany z uwagi na to, że Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, który wymagał rozpoznania w pierwszej kolejności. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2007 r. umorzono postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, ponieważ w ocenie Sądu pierwszej instancji wniosek o wymierzenie organowi grzywny nie wszczyna odrębnego postępowania, a zatem strona składająca wniosek nie ma obowiązku uiszczania wpisu. Stowarzyszenie wniosło zażalenie na to postanowienie, prezentując pogląd, że wniosek o wymierzenie grzywny organowi wszczyna postępowanie w odrębnej sprawie. Po doręczeniu odpisu zażalenia Prokuratorowi Okręgowemu w K. akta sprawy z zażaleniem zostały w styczniu 2008 r. przedstawione Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Ustawa nie określa wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., który stanowi, że ponowna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej może być wniesiona po upływie 12 miesięcy. Oznacza to, iż ustawodawca uznał za przewlekłe postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy.

Mając na uwadze powyższe względy nie można zarzucić Sądowi przewlekłości postępowania, ponieważ poszczególne czynności sądowe podejmowane były prawidłowo i bez nieuzasadnionej zwłoki, od czasu wniesienia wniosku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie upłynęło pięć miesięcy, a wniosek nie został dotychczas rozpoznany z uwagi na toczące się postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1