Skarga B. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, sygn. akt III SA/Kr 1541/11
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski, po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi B. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi B. K. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. nr XLVI/568/08 w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, sygn. akt III SA/Kr 1541/11 postanawia: 1. stwierdzić przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, 2. przyznać skarżącej B. K. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sumę pieniężną w wysokości 4 000 (cztery tysiące) zł, 3. zalecić Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie wyznaczenie terminu rozprawy w ciągu miesiąca od dnia przekazania akt sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny, 4. zwrócić skarżącej B. K. opłatę 100 (sto) zł z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Uzasadnienie strona 1/2

Skarżąca B. K. wniosła skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, w której kwestionuje § 1 pkt 11 i § 8 ust. 2 uchwały, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania i przyznania odpowiedniej sumy pieniężnej.

Z akt sprawy wynika, że skarga na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dnia 17 września 2009 r. Zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2009 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 23 lutego 2010 r. Na rozprawie w dniu 23 lutego 2010 r. Sąd zobowiązał pełnomocnika organu do przedłożenia obowiązujących w gminie Kraków aktów prawnych regulujących procedury stosowania zaskarżonej uchwały i odroczył rozprawę. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień 25 maja 2010 r. W dniu 25 maja 2010 r. Sąd zamknął rozprawę i odroczył termin ogłoszenia orzeczenia na dzień 8 czerwca 2010 r. Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 19 lipca 2010 r. W dniu 19 sierpnia 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga kasacyjna od wyroku z dnia 8 czerwca 2010 r. Odpis skargi kasacyjnej został doręczony stronom postępowania w dniu 26 sierpnia 2010 r. Po doręczeniu skarżącej odpowiedzi na skargę kasacyjną, w dniu 1 października 2010 r. akta sprawy wraz ze skargą kasacyjną zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 7 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1723/10 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie. W dniu 20 stycznia 2011 r. akta sprawy zostały przesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie celem ponownego rozpoznania sprawy. Zarządzeniem z dnia 5 maja 2011 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 21 czerwca 2011 r. Po zamknięciu rozprawy w dniu 21 czerwca 2011 r. Sąd odroczył termin ogłoszenia orzeczenia na dzień 5 lipca 2011 r. W dniu 5 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie otworzył zamkniętą rozprawę i zawiesił postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Nowa Huta na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. (sygn. akt II SA/Kr 1146/10). Zażalenie na to postanowienie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2011 r., sygn. akt I OZ 634/11. Pismem z dnia 5 października 2011 r. skarżąca, wnosząc o podjecie zawieszonego postępowania, poinformowała, że wyrokiem z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt I OSK 925/11 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Kr 1146/10. Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podjął zawieszone postępowanie. Skarżąca w dniu 6 lutego 2012 r. wniosła skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/2