Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 414/15 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy wypłaty stypendium doktoranckiego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 414/15 ze skargi A. B. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty stypendium doktoranckiego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/4

W dniu 10 lutego 2017 r. (data prezentaty sądu) skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 414/15 ze skargi A. B. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] z dnia [...] maja 2015 r. w przedmiocie odmowy wypłaty stypendium doktoranckiego.

Z akt sprawy wynika, że ww. skarga na decyzję Rektora wraz z aktami sprawy została złożona przez organ w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w dniu 26 czerwca 2015 r. (data prezentaty sądu). Zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2015 r. sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Wr 414/15, nadano symbol, wskazano strony i przedmiot postępowania, wyznaczono sędziego sprawozdawcę. Zarządzono doręczenie skarżącemu odpisu odpowiedzi na skargę oraz stosownych pouczeń.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi.

W odpowiedzi na wezwania skarżący w dniu 15 lipca 2015 r. (data prezentaty sądu) złożył wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 21 lipca 2015 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Pismem z dnia 30 lipca 2015 r. (data prezentaty sądu) Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała o wyznaczeniu pełnomocnika z urzędu.

Zarządzeniem z dnia 3 sierpnia 2015 r. sprawę skierowano do oczekujących na wyznaczenie terminu rozprawy.

Zarządzeniem z dnia 15 grudnia 2015 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 19 stycznia 2016 r.

W dniu 4 stycznia 2016 r. (data prezentaty sądu) pełnomocnik skarżącego złożył pismo procesowe z dnia 17 grudnia 2015 r.

Na rozprawie w dniu 19 stycznia 2016 r. Sąd uwzględnił wniosek pełnomocnika organu i zakreślił termin 14 dni w celu ustosunkowania się do pisma skarżącego z dnia 17 grudnia 2015 r., zwrócił się do sądu powszechnego z prośbą o wypożyczenia akt sprawy niezbędnych do rozpoznania sprawy zawisłej przed sądem administracyjnym, zobowiązał pełnomocnika organu do uzupełnienia akt administracyjnych i odroczył rozprawę.

Przy piśmie z dnia 4 lutego 2016 r. (data prezentaty sądu) organ uzupełnił akta sprawy.

Przy piśmie z dnia 5 lutego 2016 r. (data prezentaty sądu) sąd powszechny wypożyczył akta spraw, którymi dysponował, informując jednocześnie, że akta jednej ze spraw zostały wypożyczone do innego Wydziału tamtejszego Sądu.

Zarządzeniem z dnia 14 marca 2016 r. Sąd I instancji ponownie zwrócił się do sądu powszechnego o wypożyczenie akt sprawy, uprzednio przekazanych do innego Wydziału.

W piśmie z dnia 21 kwietnia 2016 r. (data prezentaty sądu) organ ustosunkował się do pisma skarżącego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zarządzeniem z dnia 11 maja 2016 r. wyznaczono kolejny termin rozprawy na dzień 20 czerwca 2016 r.

W piśmie procesowym z dnia 16 maja 2016 r. (data prezentaty sądu) skarżący złożył kolejne wnioski dowodowe.

W piśmie z dnia 23 maja 2016 r. organ wniósł, na podstawie art. 249 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r, poz. 718 ze zm., dalej, jako: "P.p.s.a."), o przeprowadzenie dochodzenia na temat rzeczywistego stanu majątkowego skarżącego.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego