Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 414/15 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy wypłaty stypendium doktoranckiego
Uzasadnienie strona 2/4

W piśmie procesowym z dnia 1 czerwca 2016 r. (data prezentaty sądu) skarżący złożył kolejne wnioski dowodowe.

Zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2016 r. zdjęto sprawę z wokandy w dniu 20 czerwca 2016 r.

W piśmie z dnia 19 lipca 2016 r. (data prezentaty sądu) skarżący wniósł o zmianę adwokata z urzędu.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 27 lipca 2016 r. umorzono postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o zmianę pełnomocnika z urzędu.

Zarządzeniem z dnia 23 sierpnia 2016 r. wyznaczono kolejny termin rozprawy na dzień 28 września 2016 r.

W dniu 28 września 2016 r. Sąd I instancji odroczył termin ogłoszenia orzeczenia do dnia 29 września 2016 r.

Wyrokiem z dnia 29 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę w całości. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 24 października 2016 r.

W dniu 21 listopada 2016 r. (data prezentaty sądu) skarżący złożył skargę kasacyjną od wyroku Sądu I instancji, sporządzoną jak podał przez pełnomocnika z urzędu będącego adwokatem.

W dniu 28 listopada 2016 r. (data prezentaty sądu) pełnomocnik skarżącego złożył opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 29 września 2016 r.

Zarządzeniem z dnia 29 listopada 2017 r. wezwano pełnomocnika skarżącego, do wskazania czy wobec złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, cofa wniesioną w dniu 21 listopada 2016 r. skargę kasacyjną.

W odpowiedzi na wezwania Sądu, pełnomocnik oświadczył, że nie sporządził, ani nie wnosił skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 29 września 2016 r. Wniósł o doręczenie odpisu ww. skargi kasacyjnej.

W dniu 29 grudnia 2016 r. (data prezentaty sądu) skarżący ponownie wniósł o zmianę pełnomocnika z urzędu, a w piśmie z dnia 30 grudnia 2016 r. (data prezentaty sądu) o doręczenie odpisu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, sporządzonej przez jego dotychczasowego pełnomocnika.

W piśmie z dnia 30 grudnia 2016 r. (data prezentaty sądu) pełnomocnik skarżącego poinformował, iż nie składa oświadczenia o skuteczności wniesienia skargi kasacyjnej gdyż jej nie sporządził, nie podpisał i nie złożył w Sądzie, nadto podtrzymał swoją opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

W piśmie z dnia 3 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu poinformował Prokuratora Rejonowego [...] o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na podrobieniu podpisu pełnomocnika i posłużeniu się podrobioną skargą kasacyjną.

W piśmie z dnia 7 lutego 2017 r. (data prezentaty sądu) Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała Sąd, że brak jest podstaw do zmiany wyznaczonego pełnomocnika z urzędu.

W tych okolicznościach skarżący, wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 414/15. Skarżący wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Sądem I instancji, nakazanie WSA we Wrocławiu żeby rozpoznał wniosek o przyznanie skarżącemu adwokata z urzędu w postępowaniu kasacyjnym, przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 8 000 złotych tytułem odszkodowania za naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz o zwolnienie skarżącego z opłaty od skargi na przewlekłość postępowania.

Strona 2/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego