Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.) Sędzia NSA Jolanta Rudnicka Sędzia NSA Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

M. S. pismem z dnia 15 stycznia 2018 r. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt VIII SA/Wa 918/16, domagając się stwierdzenia, że w postępowaniu tym nastąpiła przewlekłość postępowania oraz przyznania sumy pieniężnej w kwocie 20.000 zł.

Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2018 r., wydanym na podstawie art. 17 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 - dalej jako "ustawa") w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej jako "P.p.s.a."), wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na przewlekłość w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. Wezwanie zostało odebrane przez skarżącego w dniu 8 lutego 2018 r. Pomimo upływu terminu do uiszczenia wpisu skarżący żądanej opłaty nie uiścił.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy skarga na przewlekłość postępowania podlega stałej opłacie w wysokości 200 zł. Sprawa, w której skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania nie należy do kategorii spraw, wymienionych w art. 239 P.p.s.a., w których skarżący z mocy ustawy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Z tych też względów M. S. był zobowiązany do uiszczenia opłaty od skargi na przewlekłość postępowania.

Wobec tego, że skarżący nie uiścił wpisu wraz z wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania, Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wezwał skarżącego do uiszczenia należnej opłaty w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. Pomimo upływu zakreślonego terminu, opłata ta nie została uiszczona.

Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania nie przewiduje procesowych skutków nieuiszczenia wpisu, jednak w myśl art. 8 ust. 2 w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Tym samym w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 220 § 3 P.p.s.a., który stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a. w związku z art. 8 ust. 2 ustawy, postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego