Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie, sygn. akt II SO/Rz 15/10 z wniosku P. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Jan Kacprzak (sprawozdawca) Sędziowie NSA: Jolanta Rajewska Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie, sygn. akt II SO/Rz 15/10 z wniosku P. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 8 czerwca 2011 r. (data prezentaty) wpłynęła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w rozpoznaniu jego skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w rozpoznaniu jego wniosku z dnia 21 czerwca 2010 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji. Skarżący nie wskazał jednoznacznie numerów spraw, podając ze są to prawdopodobnie sprawy II SO/Rz 17/10 lub II SAB 27/10.

P. B. wniósł o rozpoznanie skargi w terminie 2 dni, nadto o zasadzenie na jego rzecz kwoty 20 000 zł. za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Jako uzasadnienie podał, że pomimo upływu 7 miesięcy od wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skarga nie została rozpatrzona.

Po nadesłaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie akt spraw których mogła dotyczyć skarga na przewlekłość postępowania okazało się, że dotyczy ona spraw oznaczonych sygnaturami: II SO/Rz 15/10 i II SAB/Rz 34/10. Z akt tych spraw wynika, że skarga P. B. z dnia 28 października 2010 r. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (akta II SO/Rz 15/10 - k. 98) nie została przekazana do Naczelnego Sądu Administracyjnego z uwagi na podejmowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny bieżące czynności procesowe co do rozpoznania wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy z dnia 21 czerwca 2010 r. (wpłynął on do WSA z dniu 29 czerwca 2010 r.), rozpoznanego w samodzielnym postępowaniu pod sygn. akt II SO/Rz 15/10. Po prawomocnym rozstrzygnięciu tego wniosku postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2011 r. sygn. akt I OZ 150/11 o oddaleniu zażalenia P. B. na postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2010 r., II SO/Rz 15/10 akta sprawy II SO/Rz 15/10 zostały dołączone zarządzeniem z dnia 22 marca 2011 r. do akt zasadniczej sprawy, sygn. akt II SA/Rz 34/10 ze skargi P. B. z dnia 10 czerwca 2010 r. uzupełnionej pismem jego z dnia 23 czerwca 2010 r. na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, która to skarga wraz z odpowiedzią organu na skargę i aktami sprawy wpłynęła do WSA w Rzeszowie w dniu 17 sierpnia 2010 r.

W oparciu o powyższe ustalenia obecna skarga P. B. z dnia 3 czerwca 2011 r. (wpływ do NSA w dniu 8 czerwca 2011 r.) w istocie dotyczy przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie, sygn. akt II SO/Rz 15/10 dotyczącej wniosku o przyznanie prawa pomocy, nie zaś przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do którego taka skarga nie wpłynęła. Tak też została zarejestrowana - jako skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie, sygn. akt II SO/ Rz 15/10 (II SAB/Rz 34/10) o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Strona 1/2