Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 433/07 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa
Tezy

I. Niezwrócenie się na mocy art. 128 § 2 p.p.s.a. do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku po wyczerpaniu przez sąd administracyjny czynności zmierzających do ustalenia kręgu następców prawnych zmarłej strony lub uczestnika postępowania we własnym zakresie naraża sąd administracyjny na usprawiedliwiony zarzut przewlekłości postępowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu bez nieuzasadnionej zwłoki (dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.); II. Zawieszenie postępowania nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy. Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia zawieszonego postępowania (art. 127 par. 3 p.p.s.a) dotyczy nie tylko Sądu lecz także stron postępowania współdziałających z Sądem, a zatem strona ma prawo korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika przy podejmowaniu tych czynności.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędzia NSA Jan Kacprzak (spr.) Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 9 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 433/07 w sprawie ze skargi P. R. i J. R. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa postanawia: 1. stwierdzić przewlekłość postępowania; 2. przyznać J. R. od Skarbu Państwa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie) kwotę 3000 (słownie: trzy tysiące) złotych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/5

UZASADNIENIE:

W dniu 21 marca 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa wraz z odpowiedzią organu na tę skargę.

Zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2005 r. niniejsza sprawa została skierowana na rozprawę w dniu 5 października 2005 r. Pismami z dnia 13 września 2005 r. Sąd Wojewódzki zwrócił się do Urzędu Stanu Cywilnego w M. oraz do Urzędu Stanu Cywilnego w B. o nadesłanie aktów zgonu kilku uczestników postępowania. Pismem z dnia 19 września 2005 r. Sąd wystąpił z prośbą do Ministra Gospodarki i Pracy o pilne nadesłanie aktualnych adresów kilkorga uczestników postępowania w niniejszej sprawie. Następnie pismem z dnia 28 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił się ponownie do Urzędu Stanu Cywilnego w M. o przesłanie odpisu aktu zgonu kolejnego z uczestników postępowania.

Na rozprawie w dniu 5 października 2005 r. Sąd stwierdził, iż brak jest zwrotnych potwierdzeń zawiadomień o terminie rozprawy dla 15 uczestników postępowania i z tego powodu odroczył rozprawę.

W dniu 17 października 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek J. R. o "wykluczenie wszystkich uczestników powołanych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy", a w dniu 18 października 2005 r. pismo J. R. w przedmiocie uzupełnienia stanowiska zawartego w skardze. Postanowieniem z dnia 9 listopada 2005 r. Sąd Wojewódzki oddalił wniosek skarżącego o wykluczenie uczestników postępowania.

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie z uwagi na śmierć jednej z uczestniczek postępowania i konieczność ustalenia jej następców prawnych. Pismem z dnia 15 stycznia 2007 r. Sąd zwrócił się do męża zmarłej uczestniczki postępowania o wskazanie jej następców prawnych wraz z adresami. Po otrzymaniu w dniu 13 lutego 2007 r. powyższych informacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 2 marca 2007 r. podjął zawieszone postępowanie.

Zarządzeniem z dnia 9 maja 2007 r. sprawę ponownie skierowano na rozprawę wyznaczając jej termin na dzień 6 czerwca 2007 r. Pismem z dnia 14 maja 2007 r. Sąd wystąpił do Centralnego Biura Adresowego o nadesłanie aktualnych adresów kilku uczestników postępowania. Następnie kolejnymi pismami kierowanymi do właściwych Urzędów Stanu Cywilnego (w B., M., S., B.) Wojewódzki Sąd Administracyjny zwracał się z prośbą o nadesłanie aktów zgonu kolejnych zmarłych uczestników postępowania.

Na rozprawie w dniu 6 czerwca 2007 r. Sąd Wojewódzki stwierdził nieprawidłowości w zawiadomieniu o terminie rozprawy kilkudziesięciu uczestników postępowania, w tym zwrot części zawiadomień z adnotacją "adresat zmarł" i z tego powodu odroczył rozprawę, a sprawę skierował na posiedzenie niejawne celem podjęcia dalszych czynności. Pismami z dnia 11 i 13 czerwca 2007 r. Sąd wystąpił do właściwych Urzędów Stanu Cywilnego o nadesłanie aktów zgonu kolejnych zmarłych uczestników postępowania.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego