Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną sygn. akt I OSK 1796/11
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Małgorzata Dałkowska-Szary, Marek Stojanowski, po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej A. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 maja 2011 r. sygn. akt II SA/Łd 1531/10 w sprawie ze skargi A. B. na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną sygn. akt I OSK 1796/11 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie

Skarżąca A.B. wniosła skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 1796/11 oddalającym jej skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 maja 2011 r. sygn. akt II SA/Łd 1531/10, którym została oddalona jej skarga na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia [...] listopada 2010 r. w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę. Skarżąca wniosła o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjny w Łodzi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przyznanie kwoty 10 000 zł.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przez organ w dniu 23 grudnia 2010 r. Wyrokiem z dnia 30 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę. Skarga kasacyjna od tego wyroku została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 1 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 1796/11. W dniu 9 czerwca 2014 r. skarżąca wniosła skargę na przewlekłość postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym została wniesiona przez skarżącą po zakończeniu postępowania prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 1796/11 oddalającym skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 maja 2011 r. sygn. akt II SA/Łd 1531/10, którym została oddalona jej skarga na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia [...] listopada 2010 r. W tym stanie rzeczy skarga na przewlekłość postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 1796/11 jest niedopuszczalna, ponieważ skarga taka, stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), dalej: ustawa, może być wniesiona w toku postępowania.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy odrzucił skargę jako niedopuszczalną.

Strona 1/1