Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Ł.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Zofia Flasińska (spr.) Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SAB/Wa 80/13 w sprawie ze skargi M. G. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Ł. z dnia [...] października 1979 r. postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

Skarga M. G. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Ł. z dnia [...] października 1979 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 26 lutego 2013 r.

W wykonaniu zarządzenia sędziego sprawozdawcy z dnia 6 marca 2013 r. skarżący został wezwany do udzielenia informacji czy w związku z wydaniem przez organ decyzji z dnia [...] lutego 2013 r. cofa skargę na bezczynność. W piśmie z dnia 15 marca 2013 r. skarżący oświadczył, że nie wycofuje skargi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 marca 2013 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W odpowiedzi na to wezwanie skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 19 kwietnia 2013 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W dniach 13-17 maja 2013 r. akta sprawy zostały wypożyczone Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście.

Zarządzeniem z dnia 24 maja 2013 r. sędzia sprawozdawca skierował sprawę do spraw oczekujących na wyznaczenie terminu rozprawy.

Pismem z dnia 25 lipca 2013 r. M. G. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 80/13. Skarżący wniósł o stwierdzenie, że we wskazanej sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania. Skarżący wniósł o zalecenie Sądowi rozpoznającemu sprawę co do istoty podjęcia odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie, gdyż zamierza złożyć odwołanie od decyzji Ministra.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedstawionym stanie faktycznym skarga M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności tego sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz, że zwłoka ta jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jego zakończenia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego