Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Ł.
Uzasadnienie strona 2/2

Ustawa nie określa wprost, jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy, który stanowi, że skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływnie 12 miesięcy. Oznacza to, iż ustawodawca uznał za przewlekłe takie postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy (por. postanowienia NSA: z dnia 24 kwietnia 2008 r., I OPP 16/08, Lex 479698, z dnia 4 czerwca 2008 r., I OPP 20/08, Lex 479136, z dnia 24 lipca 2008 r., II OPP 20/08, Lex 493700).

W przedmiotowej sprawie nie można zarzucić Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, że naruszył prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Od dnia wpływu skargi do Sądu (26 lutego 2013 r.) do dnia wniesienia przez skarżącego skargi na przewlekłość postępowania (25 lipca 2013 r.) upłynęło 5 miesięcy. Poszczególne czynności podejmowane były przez Sąd prawidłowo i w rozsądnych terminach. Przedłużenie tego postępowania spowodowane było koniecznością rozpoznania wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy. Od dnia 24 maja 2013 r. sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, nie można jednak uznać, że w związku z tym nastąpiła zwłoka w prowadzeniu postępowania przez Sąd, gdyż do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpływa bardzo duża liczba spraw, które - zgodnie z § 25 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) są rozpoznawane według kolejności ich wpływu.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy orzekł o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego