Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 449/05
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Jan Kacprzak, Maria Rzążewska, po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi Z. B. na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 449/05 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Skarżący Z. B. wniósł kolejną skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania, przyznania mu prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata oraz domagając się odszkodowania w wysokości 10000 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania w tej sprawie jest niedopuszczalna, ponieważ skarga taka, stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843), zwanej dalej ustawą, może być wniesiona w toku postępowania w sprawie. Z akt sprawy wynika, że postępowanie sądowe ze skargi Z. B. zostało zakończone prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 sierpnia

2006 r., sygn. akt III SA/Kr 449/05.

Podnoszone w skardze na przewlekłość postępowania zarzuty dotyczące odmowy przyznania skarżącemu prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata nie mogą być rozstrzygane w toku rozpoznawania skargi na przewlekłość postępowania. Skarga ta bowiem nie jest środkiem służącym do weryfikacji orzeczeń wydanych przez sąd rozpoznający sprawę, co oznacza, że przedmiotem oceny nie może być prawomocne postanowienie NSA z dnia 3 lipca 2007 r., I OZ 424/07, którym zostało oddalone zażalenie skarżącego na postanowienie odmawiające ustanowienia adwokata. Sąd rozpoznający skargę na przewlekłość postępowania, stosownie do przepisu art. 12 ust. 3 zdanie drugie ustawy, nie może wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy.

Poprzednie skargi na przewlekłość postępowania w tej sprawie zostały odrzucone postanowieniami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2007 r. i 3 sierpnia 2007 r. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie podlegają zaskarżeniu, a wobec tego stają się prawomocne z chwilą ich wydania. Zatem kolejna skarga na przewlekłość postępowania w tej sprawie jest także niedopuszczalna.

Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy, odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego