Skarga G. w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II SAB/Kr 179/13 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi G. w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II SAB/Kr 179/13 ze skargi G. w K. na bezczynność Prezydenta Miasta K. postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/4

W dniu 15 lutego 2017 r. (data prezentaty sądu) skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II SAB/Kr 179/13 ze skargi G. w K. na bezczynność Prezydenta Miasta K.

Z akt sprawy wynika, że ww. skarga na bezczynność organu wraz z aktami sprawy została złożona przez organ w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w dniu 19 lipca 2013 r. Zarządzeniem z dnia 8 sierpnia 2013 r. sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Kr 179/13, nadano symbol, wskazano strony i przedmiot postępowania, wyznaczono sędziego sprawozdawcę. Wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej wraz z odpisem z KRS.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 16 sierpnia 2013 r. rozpoznano wniosek skarżącego złożony wraz ze skargą i przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Pismem z dnia 4 września 2013 r. (data prezentaty sądu) Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała o wyznaczeniu pełnomocnika z urzędu.

W dniu 6 września 2013 r. (data prezentaty sądu) strona skarżąca nadesłała pismo procesowe podpisane przez: E. M.-Prezesa, A. C.-Skarbnika i J.T.-Wiceprezesa, w którym poinformowano, że zmiana władz jest zgodna z § 16 statutu Stowarzyszenia, lecz nie posiada ono "żadnego narzędzia" wpływającego na wpis do KRS, podkreślając, że zmiana składu zarządu następuje niezależnie od ujawnienia w KRS, gdyż wpis ma charakter deklaratoryjny. Do pisma dołączono kopie wniosków i pism kierowanych do sądu rejestrowego w sprawie m.in. wpisu nowych członków zarządu Stowarzyszenia na podstawie uchwały z 23 października 2012 r. zwyczajnego walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia.

Zarządzeniem z dnia 21 października 2013 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 11 grudnia 2013 r.

Na rozprawie postanowieniem z dnia 11 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe. Wskazał, że przy przyjęciu, że skarga została podpisana przez trzech członków zarządu, zgodnie z zasadą reprezentacji skarżącego Stowarzyszenia przyjętą w statucie i ujawnioną w rejestrze sądowym została wyznaczona rozprawa. Jednakże do dnia rozprawy wyznaczonej na dzień 11 grudnia 2013 r. nowy skład zarządu (A. C. i J. T.) nie został wpisany do KRS. Wprawdzie wpis do rejestru członków zarządu osoby prawnej ma charakter deklaratoryjny, ale w tej sprawie przyczyną braku wpisu w rejestrze są nie tylko braki formalne wniosku o wpis. Postępowanie o wpis zmiany w składzie zarządu z wcześniejszego wniosku zostało bowiem zawieszone ze względu na prowadzone postępowanie w przedmiocie sfałszowania podpisu członka Stowarzyszenia na liście obecności walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia z dnia 8 marca 2011 r. i innych dokumentach, wobec czego istnieją uzasadnione podejrzenia, czy walne zgromadzenia członków Stowarzyszenia były w ogóle przeprowadzane. Wobec powyższego, WSA w Krakowie uznał, że dopiero ustalenie przez Sąd Rejonowy [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego aktualnego składu zarządu pozwoli Sądowi rozpoznającemu skargę na ocenę prawidłowości reprezentowania skarżącego Stowarzyszenia i merytorycznego rozpoznania jego skargi.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego