Skarga Z. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1050/11 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 6 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi Z. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1050/11 w sprawie ze skargi Z. F. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie strona 1/2

Z. F. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Skarżący wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie toczącej się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt II SA/Wa 1050/11 oraz wydanie sądowi zalecenia bezzwłocznego rozpatrzenia sprawy i zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej.

Z akt sprawy wynika, że skarga Z. F. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] kwietnia 2011 r. wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi sprawy została przekazana przez organ do Sądu w dniu 16 maja 2011 r. Zarządzeniem z dnia 21 czerwca 2011 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W dniu 4 lipca 2011 r. skarżący uiścił żądany wpis sądowy. W dniu 11 lipca 2011 r. wezwano pełnomocnika organu do uzupełnienia akt administracyjnych sprawy oraz do nadesłania pełnomocnictwa do występowania w imieniu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. W odpowiedzi na wezwanie Sądu, pełnomocnik organu nadesłał brakujące pełnomocnictwa i zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji (pisma z dnia 21 i 27 lipca 2011 r. oraz 12 sierpnia 2011 r.). Następnie sędzia sprawozdawca w dniu 22 sierpnia 2011 r. skierował sprawę do wyznaczenia na termin rozprawy oraz wezwał pełnomocnika organu do uzupełnienia akt administracyjnych przez nadesłanie upoważnień dla D. J. i Z. Z. do wydawania decyzji w imieniu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dniu 17 sierpnia 2011 r. Z. F. wniósł skargę na przewlekłość postępowania w tej sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedstawionym stanie faktycznym skarga Z. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności Sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz, że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2