Sprawa ze skargi Z. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Z. T. na rozkaz personalny Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wydalenia i zwolnienia ze służby, sygn. akt II SA/Wa 1184/07
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi Z. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Z. T. na rozkaz personalny Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1986 r., Nr [...] w przedmiocie wydalenia i zwolnienia ze służby, sygn. akt II SA/Wa 1184/07 postanawia: zwrócić Z. T. opłatę od skargi na przewlekłość postępowania w wysokości 100 (sto) zł z kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6199 Inne o symbolu podstawowym 619
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę Z. T. na przewlekłość postępowania w sprawie z jego skargi na rozkaz personalny Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1986 r. w przedmiocie wydalenia i zwolnienia ze służby.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm., dalej: ustawa), uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę.

W rozpoznawanej sprawie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2009 r. NSA odrzucił skargę Z. T. na przewlekłość postępowania. Zatem, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy, uiszczona od tej skargi opłata podlega zwrotowi.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6199 Inne o symbolu podstawowym 619
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego