Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 196/09 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.) Sędzia NSA Małgorzata Miron Sędzia NSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 196/09 w sprawie ze skargi M. S. na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

M.S. pismem z dnia 15 sierpnia 2017 r. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie jej skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania.

Z akt sprawy wynika, że M.S. pismem z dnia 29 czerwca 2009 r. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odwołania od decyzji [...] Kuratora Oświaty w [...] z dnia [...] maja 2007 r. Minister Edukacji Narodowej powyższą skargę wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy w dniu 18 sierpnia 2009 r. przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Postanowieniem z dnia 3 września 2009 r., sygn. akt I SAB/Wa 196/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie sądowe w sprawie. Postanowienie to zostało uznane za doręczone skarżącej w dniu 29 września 2009 r., a z dniem 30 października 2009 r. stało się prawomocne.

Pismem z dnia 15 sierpnia 2017 r. M.S. złożyła skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki - art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. z 2016 r., poz. 1259 ze zm. - dalej jako "ustawa").

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy skarga na przewlekłość postępowania może być wniesiona jedynie w toku postępowania w sprawie. Jej zasadniczym celem jest bowiem usunięcie stanu przewlekłości i spowodowanie rozpoznania toczącej się sprawy. Skarga wniesiona po zakończeniu postępowania w sprawie jest niedopuszczalna. Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie. Postępowanie w sprawie ze skargi M.S. na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania, zostało zakończone prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2009 r. sygn. akt I SAB/Wa 196/09. Z tych też względów Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie nie można skutecznie zarzucić przewlekłości w prowadzeniu postępowania w sprawie. Natomiast sposób zakończenia tej sprawy nie podlega ocenie w toku rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania sądowego.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy związku z art. 178, art. 180 i art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego