Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia o przekazaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, sygn. akt IV SA/Wr 680/04
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Jan Kacprzak, Maria Rzążewska, po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o przekazaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, sygn. akt IV SA/Wr 680/04 postanawia: 1) stwierdzić przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, 2) zalecić Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu wyznaczenie posiedzenia w terminie 1 miesiąca od zwrotu akt sprawy.

Uzasadnienie

Skarżąca D. W. wniosła skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie z jej skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] uchylające postanowienie Burmistrza Gminy T. z dnia [...] w przedmiocie przekazania Staroście T. wniosku o udostępnienie informacji publicznej, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania i zalecenia rozpoznania sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana przez SKO w W. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu w październiku 2004 r. Sprawa dotychczas nie została rozpoznana. Skarżąca w toku postępowania sądowego składała liczne wnioski, w tym o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843, zwanej dalej "ustawą"). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika z art. 14 ustawy, który stanowi, że ponowna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie może być wniesiona po upływie 12 miesięcy. Oznacza to, że co do zasady postępowanie sądowe jest przewlekłe, jeżeli toczy się ponad 12 miesięcy.

W rozpoznawanej sprawie prawo skarżącej do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone, ponieważ postępowanie toczy się od października 2004 r. i dotychczas nie zostało zakończone. To, że skarżąca składała w toku postępowania liczne wnioski nie może samo przez się wpływać na ocenę, czy nastąpiła nieuzasadniona przewlekłość postępowania. Należy zauważyć, że sprawa toczy się od października 2004 r. i oczekuje na rozpoznanie ponad 4 lata.

Uwzględniając skargę na przewlekłość postępowania, Sąd orzeka w granicach żądań strony przytoczonych w skardze (art. 6 i 12 ustawy). Dotyczy to żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania oraz zalecenia podjęcia przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny uwzględniając skargę stwierdził, że w postępowaniu tym nastąpiła przewlekłość postępowania (art. 12 ust. 2 ustawy) oraz zalecił Sądowi rozpoznającemu sprawę wyznaczenie posiedzenia, w terminie jednego miesiąca od dnia zwrotu akt sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny, w celu rozpoznania sprawy (art. 12 ust. 3 ustawy).

Pozostałe żądania przedstawione w skardze na przewlekłość postępowania dotyczące merytorycznego rozpoznania sprawy nie mogą być rozstrzygane w toku rozpoznawania skargi na przewlekłość postępowania. Sąd rozpoznający skargę na przewlekłość postępowania, stosownie do przepisu art. 12 ust. 3 zdanie drugie ustawy, nie może wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy.

Mając powyższe względy na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1