Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 366/16 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędzia NSA Zofia Flasińska Sędzia NSA Jolanta Rajewska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 366/16 w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

R. S. pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na działalność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Naczelny Sąd Administracyjny przy piśmie z dnia 22 stycznia 2016 r. powyższą skargę przekazał zgodnie z właściwością do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przy piśmie z dnia 29 stycznia 2016 r. II KO/Wa 37/16 przesłał skargę R. S. z dnia 18 stycznia 2016 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych celem udzielenia na nią odpowiedzi.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powyższą skargę wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 5 marca 2016 r.

Pismem z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Wa 366/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał R. S. do sprecyzowania skargi poprzez jednoznaczne wskazanie co jest przedmiotem zaskarżenia. Jednocześnie Sąd poinformował skarżącego, że niewykonanie powyższego wezwania w zakreślonym terminie, spowoduje odrzucenie skargi.

R. S. w odpowiedzi na wezwanie Sądu pismem z dnia 17 marca 2016 r. wskazał, że w swojej skardze udokumentował świadome, przewlekłe postępowanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podkreślił, że na skargę złożoną w dniu 21 stycznia 2012 r. dopiero po trzech latach otrzymał decyzję z dnia [...] stycznia 2016 r. Od decyzji tej złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pomimo podawania w skargach z dnia 21 stycznia 2013 r. i z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz w wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy faktów i dodatkowych informacji - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nadal chroni bezprawne działania A. C.

W związku z pismem R. S. z dnia 17 marca 2016 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 10 czerwca 2016 r., zwrócił się do skarżącego o sprecyzowanie, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, czy zaskarża on przewlekłość Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem z dnia 21 stycznia 2012 r.; bezczynność organu przy wydaniu decyzji z dnia [...] stycznia 2016 r. lub po wydaniu tej decyzji, czy decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2016 r.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu R. S. pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. wskazał, że zaskarża: 1) przewlekłość postępowania, 2) bezczynność organu przy wydaniu decyzji z dnia [...] stycznia 2016 r. oraz 3) decyzję organu z dnia [...] stycznia 2016 r.

W związku z nadesłanymi wyjaśnieniami, Przewodniczący Wydziału II WSA w Warszawie zarządzeniem z dnia 12 lipca 2016 r. uznał, że przedmiotem skargi zarejestrowanej w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 366/16 jest decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2016 r. Ponadto na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718) ze sprawy o sygn. akt II SA/Wa 366/16 wyłączył skargę na bezczynność i przewlekłość Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przy wydawaniu decyzji z dnia [...] stycznia 2016 r. Skarga ta została zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Wa 447/16.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego