Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny (spr.) Sędziowie NSA Małgorzata Dałkowska-Szary Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. H. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 1407/15 o odrzuceniu skargi J. H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie strona 1/2

Skarga J. H. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2015 r. o odrzuceniu skargi wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 10 marca 2016 r. W dniu 15 marca 2016 r. przeprowadzono losowanie składu orzekającego w tej sprawie.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 14 marca 2016 r. wezwano skarżącego do wskazania podstawy wniesionej skargi o wznowienie postępowania oraz wskazanie daty, kiedy skarżący powziął wiadomość o istnieniu podstawy wznowienia, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi o wznowienie. W piśmie z 5 kwietnia 2016 r. skarżący podał podstawę wskazując na art. 273 § 2 p.p.s.a.

Zarządzeniem z 13 maja 2016 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do wskazania, zgodnie z powołaną podstawą prawną, okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. Odpowiedzi na to wezwanie skarżący udzielił pismem z 7 czerwca 2016 r.

Postanowieniem z 24 sierpnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę o wznowienie postępowania sądowego.

W dniu 23 sierpnia 2016 r. skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w powyższej sprawie. Wskazując, że Sąd w czasie 5 miesięcy nie podjął żądnych czynności w sprawie, skarżący wniósł o wyznaczenie terminu 14 dni na podjęcie postępowania o wznowienie oraz zasądzenie 2.000 złotych na rzecz skarżącego za bezczynność Sądu trwającą około 5 miesięcy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności tego sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka ta jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jego zakończenia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2