Skarga M. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 66/18 ze skargi M. M. na przewlekłość postępowania Starosty Pruszkowskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.) Sędzia NSA Zofia Flasińska Sędzia NSA Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi M. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 66/18 ze skargi M. M. na przewlekłość postępowania Starosty Pruszkowskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia: 1. odrzucić skargę na przewlekłość postępowania, 2. zwrócić M. M. ze środków budżetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi na przewlekłość.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 11 czerwca 2018 r. M. M. wniosła skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 66/18, domagając się stwierdzenia, że w postępowaniu tym nastąpiła przewlekłość postępowania oraz przyznania sumy pieniężnej w kwocie 20.000 zł. Ponadto wniosła o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy IV SAB/Wa 66/18 na okoliczność przewlekłości postępowania, zobowiązanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do wyznaczenia terminu rozpatrzenia skargi na przewlekłość postępowania Starosty Pruszkowskiego w terminie 2 miesięcy oraz zasądzenia na rzecz skarżącej kosztów postępowania.

Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego zarządzeniem z dnia 22 czerwca 2018 r., wydanym na podstawie art. 17 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 - dalej jako "ustawa") w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej jako "P.p.s.a."), wezwał pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu od skargi na przewlekłość w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. Wezwanie zostało odebrane przez adresata w dniu 4 lipca 2018 r. Wpis od skargi został uiszczony w dniu 13 lipca 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy skarga na przewlekłość postępowania podlega stałej opłacie w wysokości 200 zł. Z tych też względów skarżąca była zobowiązana do uiszczenia opłaty od skargi na przewlekłość postępowania.

Wobec tego, że skarżąca nie uiściła wpisu wraz z wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania, Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wezwał skarżącą do uiszczenia należnej opłaty w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. Wezwanie Sądu zostało doręczone adresatowi w dniu 4 lipca 2018 r. Zatem siedmiodniowy termin do wykonania wezwania upływał w dniu 11 lipca 2018 r. Tymczasem brak fiskalny skargi został uzupełniony dopiero w dniu 13 lipca 2018 r., a więc po upływie terminu przewidzianego do dokonania tej czynności.

Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki nie przewiduje procesowych skutków uiszczenia wpisu po terminie, jednak w myśl art. 8 ust. 2 w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Tym samym w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 220 § 3 P.p.s.a., który stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że uiszczenie wpisu od skargi po terminie stanowi podstawę do odrzucenia skargi, określoną w art. 220 § 3 P.p.s.a. Uiszczenie wpisu po terminie traktuje się bowiem jako brak opłacenia skargi. Stosownie do art. 85 P.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Z tych też względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a. w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy orzekł, jak w pkt 1 postanowienia.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy orzeczono o zwrocie uiszczonego wpisu od skargi.

Strona 1/1