Skarga H. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji sygn. akt IV SA/Wa 630/06
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Jolanta Rajewska, po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi H. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi S. Ś. i H. Ś. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji sygn. akt IV SA/Wa 630/06 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Skarżący H. Ś. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi S. Ś. i H. Ś. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lutego 2006 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez organ w dniu 30 marca 2006 r. Wyrokiem z dnia 27 września 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. Skarżący nie wnieśli skargi kasacyjnej, składali natomiast liczne wnioski o uzupełnienie i sprostowanie wyroku, przyznanie prawa pomocy oraz zażalenia na postanowienia odmawiające uwzględnienia tych wniosków. W dniu 30 czerwca 2014 r. skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania w tej sprawie, podnosząc że nie otrzymał dotychczas odpisu postanowienia z dnia 6 grudnia 2013 r. o odmowie uzupełnienia wyroku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie została wniesiona przez skarżącego po zakończeniu postępowania prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2006 r. o oddaleniu skargi. Skarżący nie wniósł skargi kasacyjnej od tego wyroku. W tym stanie rzeczy skarga na przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2006 r. o oddaleniu skargi jest niedopuszczalna, ponieważ skargę taką, stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), dalej: ustawa, można wnieść w toku postępowania. Nie zmienia tego stanu rzeczy okoliczność, że po wydaniu wyroku z dnia 27 września 2006 r. skarżący występował z kolejnymi wnioskami o uzupełnienie wyroku i o przyznanie prawa pomocy oraz z licznymi zażaleniami, które były niedopuszczalne lub okazywały się bezzasadne.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy odrzucił skargę jako niedopuszczalną.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego