Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SO/Wr 2/13 w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi w przedmiocie odmowy zmiany decyzji, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych,
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Jacek Chlebny, Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski (sprawozdawca), po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SO/Wr 2/13 w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi z dnia 16 listopada 2012 r. na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] z dnia [...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych, postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia 4 maja 2015 r. Z. R. (dalej, jako: "skarżący") wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SO/Wr 2/13 w sprawie z wniosku skarżącego o wymierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi z dnia 16 listopada 2012 r. na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] z dnia [...] października 2012 r. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych.

Jak wynika z akt sprawy, Z. R. złożył w dniu 2 stycznia 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniosek o wymierzenie grzywny Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej [...].

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 2013 r. odpis wniosku doręczono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej [...].

Odpowiedź organu na wniosek wpłynęła do Sądu w dniu 24 stycznia 2013 r., kopię zaś tej odpowiedzi wysłano skarżącemu w dniu 29 stycznia 2013 r.

Zarządzeniem z dnia 18 lutego 2013 r. sędzia sprawozdawca skierowała sprawę na rozprawę.

W pismach z dnia 19 i 22 kwietnia 2013 r. skarżący wniósł "skargę na skład sędziowski". Powyższe pisma zostały włączone do akt sprawy.

Zarządzeniem z dnia 5 czerwca 2013 r. Przewodniczący Wydziału wyznaczył termin rozprawy na dzień 2 lipca 2013 r.

W dniu 11 czerwca 2013 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz skargę na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu o sygn. akt IV SO/Wr 2/13.

W dniu 1 lipca 2013 r. skarżący wniósł o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i w Opolu.

Z uwagi na złożony wniosek o wyłączenie sędziów, rozprawa w dniu 2 lipca 2013 r. została odroczona.

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt I OPP 49/13 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę na przewlekłość postępowania.

Akta sprawy zostały zwrócone do WSA we Wrocławiu.

Po odebraniu oświadczeń od wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i Opolu, o których mowa w art. 22 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej, jako: "P.p.s.a."), akta sprawy zostały przekazane ponownie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowieniem z dnia 5 września 2013 r. sygn. akt I OW 217/13 wyznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach do rozpoznania wniosku.

Akta sprawy o sygn. IV SO/Wr 2/13 wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 20 września 2013 r. Sprawie z wniosku o wyłączenie sędziów nadano sygn. akt IV SO/Gl 39/13. W sprawie tej - z uwagi na złożone przez skarżącego wnioski i środki zaskarżenia - wydano szereg rozstrzygnięć, w tym między innymi:

• postanowienie referendarza sądowego z dnia 7 maja 2014 r. o odmowie przyznania prawa pomocy,

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego