Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 1847/10 odrzucające skargę J.D. na niewykonanie przez Ministra Edukacji Narodowej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2005 r., sygn. akt II SA/Wa 1522/04 w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego postanawia uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 21 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 1847/10 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucił skargę J.D. na niewykonanie przez Ministra Edukacji Narodowej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2005 r., sygn. akt II SA/Wa 1522/04 w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia WSA w Warszawie wskazał, że J. D. pismem z dnia 23 września 2010 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we W. na niewykonanie prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2005 r., sygn. akt II SA/Wa 1522/04 i Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1519/09.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 22 października 2010 r. uznał się niewłaściwym do rozpoznania sprawy i przekazał sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uznając, że ze wskazanych przez skarżącego wyroków wynika, iż organem właściwym w sprawie jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu, a zatem sądem właściwym miejscowo do rozpoznania złożonej skargi jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W odpowiedzi na skargę Minister wniósł o jej oddalenie, podnosząc, że Minister Edukacji Narodowej nie brał udziału w czynnościach, będących przedmiotem skargi. Ponadto wskazał, że przedmiotowe wyroki sądów administracyjnych zostały wykonane poprzez wydanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty decyzji z dnia [...] października 2010 r. nr [...], odmawiającą nadania J.D. stopnia nauczyciela dyplomowanego, od której strona wniosła odwołanie. Powyższe odwołanie jest obecnie rozpatrywane przez organ.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał dalej, że stosownie do treści art. 59 § 2 z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy.

Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Jak wynika z wyżej cytowanego przepisu, warunkiem skutecznego wniesienia skargi na niewykonanie wyroku jest uprzednie pisemne wezwanie właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy. Oznacza to, że jeżeli strona nie wezwała organu do wykonania orzeczenia sądu, skarga podlega odrzuceniu, jako niedopuszczalna.

W niniejszej sprawie Sąd pismem z dnia [...] lutego 2011 r. wezwał Ministra Edukacji Narodowej do udzielenia informacji, czy skarżący złożył do organu, stosownie do treści art. 154 § 1 cytowanej ustawy, pisemne wezwanie do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2005, sygn. akt II SA/Wa 1522/04. Z odpowiedzi organu wynikało, iż skarżący nie dopełnił tego obowiązku (pismo z dnia [...] marca 2011 r.).

Strona 1/3