Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Uzasadnienie strona 2/3

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku reprezentowany przez pełnomocnika J. D. zarzucił Sądowi I instancji naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na wynik sprawy tj.:

- art. 154 § 1 oraz art. 64 § 3 w zw. z art. 49 § 1 i 58 § 1 pkt 3 i 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez odrzucenie skargi na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2005 r. (II SA/Wa 1522/04) bez uprzedniego wezwania skarżącego do uzupełnienia skargi o wezwanie do wykonanie wyroku i poprzestanie na nieprawdziwym zapewnieniu organu, że wezwania takiego nie otrzymał,

- art. 57 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez dokonanie zmiany podmiotowej w procesie i wezwanie do udziału w sprawie Ministra Edukacji Narodowej pomimo oznaczenia przez skarżącego jako stronę postępowania Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we W., którym to wskazaniem Sąd I instancji był związany.

W uzasadnieniu w odniesieniu do pierwszego z zarzutów wskazano, że skarżący wniósł skargę nie będąc reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika. Stąd do skargi nie załączył kopii wezwania do wykonania wymienionych w skardze wyroków. Pismo takie wniósł jednak do Kuratorium Oświaty we W. w dniu [...] lipca 2010 r. i dysponuje potwierdzeniem jego wpływu.

Zgodnie z art. 64 § 3 w zw. z art. 49 § 1 i 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jeżeli pismo wniesione przez skarżącego zawiera braki formalne (wezwanie organu do wykonania wyroku jest warunkiem formalnym złożenia skargi o której mowa w art. 154 § 1 p.p.p.s.a.) obowiązkiem Sądu I instancji było wezwanie skarżącego do przedłożenia takiegoż wezwania. Dopiero w przypadku niewywiązania się przez skarżącego z tegoż obowiązku w terminie oznaczonym przez Sąd dawało uprawnienie do odrzucenia skargi. Sąd I instancji nie był uprawnionym do odrzucenia skargi w oparciu o informację organu który jest zainteresowany w korzystnym dla siebie załatwieniu sprawy, a w dodatku organu innego niż określony przez skarżącego.

Wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Zarzut naruszenia art. 154 § 1 oraz art. 64 § 3 w zw. z art. 49 § 1 i 58 § 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jest zasadny.

Jak wynika z akt niniejszej sprawy organem, którego J. D. oznaczył w skardze i któremu zarzucił niewykonywanie wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 marca 2005 r., sygn. akt II SA/Wa 1522/04 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1519/09 był Dolnośląski Kurator Oświaty we W.. Z akt niniejszej sprawy wynika również, iż przed wniesieniem powyższej skargi J. D. wezwał pisemnie w/w organ do ich wykonania (pismo z dnia [...] lutego 2011 r., data wpływu do Kuratorium Oświaty we W. Oddział w W. - [...] lipca 2010 r.).

Strona 2/3