Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Uzasadnienie strona 3/3

Akta sprawy wskazują także na okoliczność, że skarżący po zapoznaniu się z odpowiedzią Ministra Edukacji Narodowej na skargę oświadczył, że ,,wątpliwości dotyczące tego kto ma stanąć przed Sądem tj. czy Dolnośląski Kurator Oświaty we W. czy Minister Edukacji Narodowej pozostawia w gestii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego".

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 22 października 2010 r. uznał się niewłaściwym do rozpoznania sprawy i przekazał sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uznając, że ze wskazanych przez skarżącego wyroków wynika, iż organem właściwym w sprawie jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu, a zatem sądem właściwym miejscowo do rozpoznania złożonej skargi jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Następnie WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 21 marca 2011 r. odrzucił skargę J.D. wobec braku wezwania przez skarżącego do wykonania w/w wyroków Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w zaistniałym stanie faktycznym, biorąc pod uwagę występowanie strony bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, uznać należałoby, że powyższe orzeczenie stanowi przejaw nadmiernego rygoryzmu prawnego. W ocenie NSA skarżący w niniejszej sprawie w istocie wyczerpał wskazywany w art. 154 § 1 p.p.s.a. tryb wnoszenia skargi. Za wezwanie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do wykonania wyroków uznać bowiem należałoby w/w pismo skarżącego z dnia [...] lutego 2011 r.

Nie ma racji autor skargi kasacyjnej, traktując brak wezwania jako brak formalny, niemniej biorąc jednak pod uwagę fakt, iż takie wezwanie zostało złożone, tyle, że do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we W. jako organu, który w ocenie skarżącego powinien podejmować decyzję pierwszoinstancyjną po uchyleniu obu decyzji administracyjnych, zarówno przez WSA we Wrocławiu wyrokiem z dnia 1 marca 2005 r., sygn. akt II SA/Wa 1522/04, jak i przez NSA wyrokiem z dnia 17 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1519/09, późniejsze przekazanie skargi o ukaranie grzywną przez WSA we Wrocławiu do WSA w Warszawie, nie może wywoływać negatywnych skutków dla skarżącego, działającego na tym etapie bez profesjonalnego pełnomocnika, wynikających z nieustalenia przez WSA w Warszawie, czy takie wezwanie zostało złożone przed przekazaniem sprawy do tego sądu przez WSA we Wrocławiu.

Jak wynika z akt, takie wezwanie zostało złożone w dniu [...] lipca 2010 r. do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we W., w związku z czym WSA w Warszawie będąc związanym przekazaniem spraw przez WSA we Wrocławiu rozpozna skargę wniesioną w niniejszej sprawie.

W takim stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a..

Strona 3/3