Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Rausz po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Maksymiliana S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2005 r., sygn. akt I SA/Wa 687/04 o odrzuceniu skargi Maksymiliana S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2004 r., (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanawia: oddalić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Maksymilian S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2004 r., (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości.

Pismem z dnia 26 maja 2004 r. skarżący został wezwany do nadesłanie 10 egzemplarzy skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone stronie w dniu 4 czerwca 2004 r., a zatem termin do nadesłania brakujących odpisów upłynął w dniu 11 czerwca 2004 r. Innym pismem także z dnia 26 maja 2004 r. skarżący został wezwany do złożenia stosownych pełnomocnictw procesowych.

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę na podstawie art. 58 par. 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdyż stwierdził, iż skarżący w zakreślonym przez Sąd terminie nie nadesłał wymaganej liczby odpisów złożonej skargi.

Pismem z dnia 5 lipca 2005 r. Maksymilian S. złożył na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną, w której wniósł o jego uchylenie zarzucając mu naruszenie norm postępowania - art. 58 par. 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy /poprzez odrzucenie skargi pomimo wykonania w całości wezwań WSA do uzupełnienia braków formalnych/.

Zdaniem skarżącego żądania Sądu zostały wykonane w całości przed upływem 7 dni o czym świadczy też fakt, że Sąd dopiero po upływie roku ograniczył zarzut do 10 odpisów, które zostały przesłane łącznie z pełnomocnictwami i opłatą sądową.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 47 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Stosownie natomiast do art. 58 par. 2 pkt 3 powołanej wyżej ustawy Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Jak wynika z akt sprawy w odpowiedzi na dwa wezwania Sądu z dnia 26 maja 2004 r. doręczone w dniu 4 czerwca 2005 r. Maksymilian S. przesłał w dniu 5 czerwca 2004 r. /data nadania/ żądane pełnomocnictwa /3 egzempl./, kopie postanowienia Sądu Rejonowego w P. z dnia 26 kwietnia 1982 r. oraz dowód uiszczenia wpisu sądowego. Jak wynika z prezentaty na piśmie skarżącego z dnia 7 czerwca 2004 r. skierowanego do Sądu w kopercie w której przesłane zostały ww. kopie dokumentów znajdowało się 5 załączników. Suma ta zgadza się w liczbą wymienionych powyżej dokumentów. W powyższym piśmie skarżącego wymienione zostały jedynie pisma o których mowa powyżej. Pismo to nie wspomina aby dołączone do niego zostały odpisy skargi. W aktach zaś brak jest jakiegokolwiek dokumentu z którego wynikałoby, iż skarżący w terminie zakreślonym przez Sąd przesłał inną przesyłkę, która zawierałaby żądane odpisy. Należy więc stwierdzić, iż skarżący w odpowiedzi przesłanej na wezwanie Sądu nie załączył żądanych 10 odpisów skargi Jednocześnie na poparcie swojego twierdzenia, iż wezwanie Sądu z dnia 26 maja 2004 zostało wykonane w całości skarżący nie przedstawił jakichkolwiek dowodów.

W takiej sytuacji należy uznać, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawidłowo postanowieniem z dnia 16 czerwca 2005 r. odrzucił skargę Maksymiliana S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2004 r., (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości, gdyż w zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nie uzupełnił jej braków formalnych poprzez nadesłanie 10 odpisów tejże skargi.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w zw. z art. 182 par. 1 i par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ postanowił skargę kasacyjną oddalić.

Strona 1/1