Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej R. P. - K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1931/10 odrzucające skargę R. P. - K. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: oddalić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1931/10, Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę R. P. - K. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego z powodu nieuzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie 3 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych.

Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie - poza skarżącą i organem administracji publicznej - udział bierze czterech uczestników postępowania (wskazując ich imiona i nazwiska), zaś skarżąca składając skargę załączyła jedynie jej jeden odpis. Tym samym zaistniała konieczność skierowania do skarżącej wezwania do nadesłania trzech egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Sąd pierwszej instancji zaznaczył, że wezwanie w tej kwestii zostało doręczone skarżącej w dniu 6 października 2010 r., co oznacza, że termin do jego wykonania upływał w dniu 13 października 2010 r. Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżąca nie wykonała przedmiotowego wezwania - nie nadesłała żądanych odpisów skargi. Wobec tego nie mogła ona otrzymać prawidłowego biegu.

Od tego postanowienia skargę kasacyjną złożyła R. P.- K., wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji oraz o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu nieopłaconych w całości ani w części.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie przepisów postępowania, to jest:

1) art. 49 § 1 w związku z art. 47 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poprzez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu że niedołączenie do skargi wystarczającej liczby odpisów skargi dla wszystkich uczestników postępowania jest uchybieniem formalnym na tyle istotnym, że uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu i może prowadzić do odrzucenia skargi,

2) art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 47 § 1 i 49 § 1 powołanej ustawy, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji bezzasadne odrzucenie skargi w sytuacji, gdy niedołączenie do skargi odpowiedniej ilości odpisów skargi nie jest uchybieniem formalnym na tyle istotnym, że uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu,

3) art. 141 § 4 w związku z art. 166 wskazanej ustawy, poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie polegające na zaniechaniu rzetelnego wyjaśnienia podstawy prawnej zaskarżonego postanowienia co w konsekwencji prowadzi do braku możliwości dokonania rzetelnej kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej, powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, podniesiono, że podstawę do wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia skargi w terminie może być jedynie taki brak formalny, który rzeczywiście - a nie jedynie teoretycznie - uniemożliwia nadanie skardze biegu. Zdaniem skarżącej kasacyjnie brakiem takim nie będzie niedołączenie do skargi odpowiedniej ilości jej odpisów ponieważ tego typu brak formalny nie uniemożliwia nadanie skardze biegu z uwagi na fakt, że może ona zostać skserowana przez organ lub przez Sąd a następnie przesłana stronom postępowania. W takiej sytuacji zaniechanie przez stronę przesłania odpowiedniej ilości odpisów skargi nie wpływa na możliwość nadania skardze dalszego biegu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury