Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
Uzasadnienie strona 2/2

Zdaniem skarżącej okoliczność tę należy wziąć pod uwagę szczególnie w sytuacji, gdy strona nie jest reprezentowana w postępowaniu przez profesjonalnego pełnomocnika, z czym mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik postępowania - B. P.- opisała dotychczasowe postępowania toczące się z udziałem skarżącej, nie ustosunkowała się jednak do zarzutów skargi kasacyjnej i nie wyraziła swojego stanowiska.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. W niniejszej sprawie nie występują przesłanki nieważności określone w art. 183 § 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zatem Naczelny Sąd Administracyjny związany był granicami skargi kasacyjnej.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika.

Natomiast w myśl art. 49 § 1 powołanej ustawy, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, pozostawia się je bez rozpoznania, o czym stanowi art. 49 § 2 tej ustawy.

Stosowanie zaś do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, jeżeli z powodu tych braków nie można nadać sprawie prawidłowego biegu. Braki formalne, o których mowa w tym przepisie w związku z art. 49 § 1 powołanej ustawy to takie braki, których wystąpienie uniemożliwi nadanie skardze prawidłowego biegu.

Naczelny Sąd Administracyjny pragnie zaznaczyć, że w niniejszej sprawie skarżąca była wzywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do uzupełnienia braku formalnego skargi i została prawidłowo pouczona o skutkach jego nieprzedłożenia w terminie, pomimo tego jednak nie zastosowała się do wezwania Sądu.

Wskazać należy, iż stosownie do § 26 ust. 2 zarządzenia Prezesa NSA z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych, Sąd może sporządzić we własnym zakresie odpisy pisma złożonego przez stronę, ale wyłącznie w celu dołączenia ich do akt w sytuacji, gdy strona wnosi jedno pismo w kilku sprawach, nie zaś w celu doręczenia go stronie przeciwnej, z czym mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 182 § 1 i 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury