Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Barbara Adamiak po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku H. W. o dokonanie wykładni wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2007 r., sygn. akt I OSK 1158/06 w sprawie ze skargi B. W. i H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odmówić dokonania wykładni wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 czerwca 2007 r. oddalił skargę kasacyjną Miasta P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1844/04, w sprawie ze skargi B. W. i H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. W uzasadnieniu wyroku znalazło się m.in. następujące stwierdzenie: "przy przejmowaniu nieruchomości w trybie ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach nie wydawano decyzji administracyjnych ani w przedmiocie wywłaszczenia, ani w przedmiocie odszkodowania".

W dniu 27 grudnia 2007 r. (data stempla pocztowego) H. W. złożył wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści uzasadnienia wyroku z dnia 21 czerwca 2007 r., w zakresie cytowanego wyżej zdania, które w opinii wnioskodawcy zdaje się stać w sprzeczności z art. 8 pkt 6, art. 12 pkt 1 i art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 172, ze zm.).

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. - dalej ustawa P.p.s.a.), sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Konieczność dokonania wykładni wyroku zachodzi wówczas, gdy jego treść sformułowana jest w sposób niejasny, mogący budzić wątpliwości co do samego rozstrzygnięcia, zakresu powagi rzeczy osądzonej, a także sposobu wykonania wyroku (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2006, str. 345). W niniejszej sprawie nie zachodzi konieczność dokonywania wykładni wyroku NSA z dnia 21 czerwca 2007 r. W szczególności wyjaśnienia nie wymaga stwierdzenie Sądu, iż przy przejmowaniu nieruchomości w trybie ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach nie wydawano decyzji administracyjnych ani w przedmiocie wywłaszczenia, ani w przedmiocie odszkodowania. Stwierdzenie to zostało sformułowane w sposób jasny i niebudzący wątpliwości co do stanowiska Sądu. Nie stoi ono także w sprzeczności z powołanymi przez wnioskodawcę przepisami cyt. ustawy, które dotyczą decyzji stwierdzających lub nadających własność nieruchomości, nie zaś decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 158 w związku z art. 193 ustawy P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury