Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 293/11 odrzucające skargę M. O. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nabycia z mocy prawa własności nieruchomości postanawia: oddalić skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 293/11 odrzucił skargę Miasta O. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nabycia z mocy prawa własności nieruchomości.

W uzasadnieniu Sąd I instancji podał, że zarządzeniem z dnia 17 lutego 2011r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał stronę skarżącą - Miasto O. do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.), przez nadesłanie dwóch odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem. Niniejsze wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 28 lutego 2011 r. (data stempla pocztowego). Zatem termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 7 marca 2011 r. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący (Miasto O.) nie nadesłał wymaganych odpisów skargi.

W związku z powyższym WSA w Warszawie, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej powoływana jako P.p.s.a.), odrzucił skargę wniesioną przez Miasto O.

Od powyższego postanowienia skargę kasacyjną wniosło Miasto O., reprezentowane przez radcę prawnego, domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

- art. 33 § 1 P.p.s.a. poprzez bezpodstawne przyjęcie, że w niniejszej sprawie uprawnienia strony postępowania przysługują także innym podmiotom niż skarżący i organ administracji;

- art. 47 § 1 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. polegające na błędnym przyjęciu, że stwierdzone braki formalne, tj. nienadesłanie 2 odpisów skargi poświadczonej za zgodność z oryginałem uniemożliwiły nadanie skardze prawidłowego biegu;

- art. 49 § 1 P.p.s.a. w związku z § 32 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646) polegające na nieprawidłowym wydaniu zarządzenia z dnia 17 lutego 2011 r. przez zastępcę przewodniczącego Wydziału o uzupełnieniu braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 2 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonej za zgodność z oryginałem.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej jej autor podał, że Sąd I instancji nie wyjaśnił, kto poza skarżącym i organem administracji jest stroną postępowania, a tym samym komu mają być doręczone dodatkowe odpisy skargi. Tym bardziej, że w załączeniu do skargi dołączono odpis dla Ministra Infrastruktury. Wprawdzie w postępowaniu administracyjnym przed Wojewodą Dolnośląskim uczestnikami postępowania byli małżonkowie J. i K. L., ale reprezentowani byli przez jednego pełnomocnika. Zatem budzi wątpliwość żądanie Sądu doręczenia dwóch dodatkowych odpisów. Nadto jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 5 maja 2009 r., sygn. akt II OSK 654/09 to, że organ wskazał, kto otrzymuje decyzję nie oznacza, że podmioty te stają się automatycznie stronami w sprawie sądowoadministracyjnej.

Strona 1/4