Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Zgierski po rozpoznaniu w dniu 19 października 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 3071/16 w sprawie ze skargi J.M. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] września 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: podjąć zawieszone postępowanie z udziałem po stronie zmarłego uczestnika postępowania Z.Z. jej następcy prawnego T.K.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 13 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi J.M. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] września 2016 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję wraz z poprzedzającym ją rozstrzygnięciem.

Powyższy wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną przez organ.

Przed rozpoznaniem złożonej skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynął zwrot zawiadomienia o terminie rozprawy skierowanego do uczestnika postępowania, Z.Z., z adnotacją o jej śmierci. Naczelny Sąd Administracyjny uzyskał potwierdzenie tego faktu w postaci odpisu skróconego aktu zgonu, a następnie postanowieniem z 8 stycznia 2020 r. zawiesił postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pismem z 10 maja 2021 r. Sąd Rejonowy dla L. w L. przesłał odpis prawomocnego postanowienia z [...] lutego 2021 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym uczestniku postępowania przez T. K. Pismem z 1 września 2021 r. wskazany powyżej Sąd przekazał do Naczelnego Sądu Administracyjnego informację o adresie zamieszkania spadkobiercy po zmarłym uczestniku postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej: ppsa, sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego.

Mając na uwadze, że w korespondencji skierowanej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd Rejonowy dla L. w L. wskazał spadkobiercę zmarłego uczestnika postępowania i podał jego adres zamieszkania, ustała przyczyna zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ppsa, orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1