Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Barbara Adamiak po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. C. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 lipca 2008 r. sygn. akt II SA/Gl 608/08 odrzucające skargę J. C. na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej p o s t a n a w i a: oddalić skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Gliwicach postanowieniem z dnia 28 lipca 2008 r. sygn. akt II SA/Gl 608/08 odrzucił skargę J. C. na uchwałę Rady Miejskiej w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w dniu 11 stycznia 2008 r. (data stempla pocztowego) J. C. wniosła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na powyższą uchwałę Rady Miejskiej w W. Skarga poprzedzona została wystąpieniem do Rady w dniu 16 listopada 2007 r. z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

Postanowieniem z dnia 27 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 256/08 Sąd ten odrzucił skargę z uwagi na wniesienie jej po upływie terminu. Powyższe orzeczenie uprawomocniło się w dniu 16 maja 2008 r.

Pismem z dnia 4 czerwca 2008 r. skarżąca ponownie wniosła skargę na ww. uchwałę Rady Miejskiej w W., a przed jej wniesieniem pismem z dnia 21 kwietnia 2008 r., uzupełnionym o pismo z dnia 2 maja 2008 r. ponownie wystąpiła z wezwaniem Rady Miejskiej w W. do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ponowne wystąpienie przez skarżącą z wezwaniem organu samorządu gminnego w dniu 21 kwietnia 2008 r. i w dniu 2 maja 2008 r. do usunięcia naruszenia prawa nie otwarło nowego terminu do wniesienia nowej skargi, nie stanowiło już bowiem wezwania, o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W konsekwencji obecnie wniesioną skargę poprzedzoną, tym samym co uprzednio wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa należy traktować jako wniesioną z uchybieniem terminu do jej wniesienia. Uzasadniając powyższe stanowisko powołano się na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. w składzie 7 sędziów, sygn. akt OSA 2/02 (ONSA 2003/1/2), gdzie wskazano, że instytucja wezwania, o której mowa w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym jest surogatem środka odwoławczego. Środek zaś odwoławczy na dane rozstrzygnięcie można wnieść tylko raz. W konsekwencji, także wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, określone w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jest czynnością prawną, która przysługuje danemu podmiotowi w stosunku do określonej uchwały jednokrotnie, a następne pisma w tej samej sprawie, pochodzące od tego samego podmiotu, nie są wezwaniami w rozumieniu tego przepisu.

J. C. złożyła skargę kasacyjną od powyższego postanowienia zarzucając naruszenie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej "P.p.s.a.") poprzez niewłaściwe jego zastosowanie, tj. odrzucenie skargi na uchwałę Rady Miasta w W. Uzasadniając skargę kasacyjną strona podniosła, iż nie wystąpiła w niniejszej sprawie tożsamość między wezwaniem do usunięcia naruszeń prawa Rady Miasta w W. z dnia 16 listopada 2007 r. oraz wezwaniem do usunięcia naruszeń prawa z dnia 21 kwietnia 2008 r. W przypadku pierwszego, oparte ono było na zarzucie naruszenia konkretnego przepisu przez wydanie uchwały, natomiast w przypadku drugiego wezwania oparte ono zostało na zarzucie niezgodności z prawem powołanej uchwały.

Strona 1/2