Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Kremer po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. akt II SAB/Wa 443/18 o odrzuceniu skargi J. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku z dnia 10 maja 2018 r. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Uzasadnienie strona 1/4

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. akt II SAB/Wa 443/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku z dnia 10 maja 2018 r.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. J. R. wniósł skargę na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania. Wskazał na wniesione do organu ponaglenie z dnia 17 maja 2018 r. i 6 czerwca 2018 r. w przedmiocie przydzielenia lokalu mieszkalnego. Zarzucił Ministrowi uchylanie się od zakończenia postępowania.

Skarżący wezwany pismem z dnia 25 września 2018 r. do sprecyzowania skargi poprzez wskazanie, jakiego wniosku organ nie rozpatrzył wskazał, że przedmiotem skargi z dnia 28 czerwca 2018 r. jest przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania z jego wniosku z dnia 10 maja 2018 r.

Organ pismem z dnia 30 października 2018 r. poinformował, że Minister nie jest w posiadaniu wniosku z dnia 10 maja 2018 r., jak również nie ma wiedzy co do faktu wpłynięcia takiego wniosku do urzędu.

J. R. w piśmie z dnia 24 grudnia 2018 r., w odpowiedzi na twierdzenie organu, że nie jest w posiadaniu wniosku z dnia 10 maja 2018 r. wskazał, że wniosku z dnia 10 maja 2018 r. nie kierował do Ministra. Do Ministra kierował wniosek z dnia 17 grudnia 2017 r. i z 14 marca 2018 r. oraz ponaglenie z dnia 17 maja 2018 r. w związku z niezałatwieniem sprawy wniosku z 14 marca 2018 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podał, że ponaglenie z 17 maja 2018 r. wysłał do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 18 maja 2018 r. Ponadto do MSWiA osobiście doręczył w dniu 7 czerwca 2018 r. ponaglenie z dnia 6 czerwca 2018 r. w związku z bezczynnością/ niezałatwieniem przez Ministra sprawy z ponaglenia z dnia 17 maja 2018 r.

Skarżący w piśmie z dnia 27 grudnia 2018 r. ponownie w nawiązaniu do pisma organu z dnia 30 października 2018 r., w którym wskazano, że Minister nie jest w posiadaniu wniosku z dnia 10 maja 2018 r. i nie ma wiedzy o wpłynięciu takiego wniosku do Urzędu, wyjaśnił, że wniosek z dnia 10 maja 2018 r. adresowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji osobiście doręczył do Biura Podawczego MSWiA w dniu 11 maja 2018 r. Skarżący wyjaśnił, że wnioskiem z dnia 10 maja 2018 r. domagał się stwierdzenia w trybie nadzoru nieważności rażąco naruszającej prawo ostatecznej decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie z dnia [...] sierpnia 1997 r. przyznającej skarżącemu prawo do policyjnej renty inwalidzkiej.

Organ w piśmie z dnia 17 stycznia 2019 r. poinformował, że wniosek J. R. z dnia 10 maja 2018 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora ZER w Warszawie z dnia [...] sierpnia 1997 r. został wnioskodawcy zwrócony postanowieniem z dnia 23 maja 2018 r. Organ wskazał, że kopia przedmiotowego wniosku znajduje się w aktach organu nadesłanych do Sądu do sprawy o sygn. akt II SA/Wa 1561/18.

Strona 1/4