Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Paweł Miładowski, , , po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej I. Ś. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 881/10 o odrzuceniu skargi I. Ś. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 881/10 odrzucił skargę I. Ś. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, wskazując, że została ona wniesiona za pośrednictwem organu z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia, określonego w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.).

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia złożył I.Ś. zaskarżając to postanowienie w całości i zarzucając naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 53 § 1, art. 54 § 2, art. 58 § 1 pkt 2, oraz art. 83 § 3 p.p.s.a. poprzez błędne ustalenie daty nadania skargi i tym samym doprowadzenie do bezzasadnego wydania postanowienia o odrzuceniu skargi.

Wskazując na powyższe skarżący kasacyjnie wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w niniejszej sprawie bezspornym jest, iż zaskarżona decyzja Ministra Infrastruktury została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 24 marca 2010 r., zaś termin do złożenia skargi upływał, zgodnie z treścią art. 53 § 1 p.p.s.a., w dniu 23 kwietnia 2010 r.

Rację ma przy tym skarżący kasacyjnie, że Sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, że wskazana powyżej skarga na decyzję Ministra Infrastruktury "została nadana w Urzędzie Pocztowym 133 Warszawa w dniu 26.04.2010 r. - data stempla pocztowego, (...)". Podkreślenia wymaga fakt, że przedmiotowa przesyłka, której opakowanie znajduje się w aktach sprawy, została nadana jako paczka pocztowa, a nie jak wskazał sąd pierwszej instancji jako list polecony. Na opakowaniu tej przesyłki widnieje co prawda pieczątka Urzędu Pocztowego Warszawa 133 z datą 26 kwietnia 2010 r., jednakże nie ulega wątpliwości, że jest to pieczątka urzędu pocztowego adresata. Na dokumencie nadania paczki brak jest natomiast pieczątki urzędu pocztowego w którym przesyłkę nadano.

Wobec powyższego koniecznym było poczynienie ustaleń co do faktycznej daty nadania ww. przesyłki. Jak wynika z załączonej do skargi kasacyjnej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzenia nadania paczki, jak również z pisma Naczelnika Urzędu Pocztowego Ustka 1 stanowiącego odpowiedź na zapytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego (k.15), przedmiotowa paczka została złożona w Urzędzie Pocztowym Ustka 1 w dniu 22 kwietnia 2010 r.

Tym samym jak słusznie podnosi skarżący kasacyjnie skarga na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] została wniesiona z zachowaniem ustawowego terminu.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 182 § 1 w zw. z art. 185 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylił zaskarżone postanowienie.

Strona 1/1