Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Gminy Miejskiej L. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej L. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) września 2012 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) września 2012 r. nr (...)

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 2242/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Gminy Miejskiej L. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) września 2012 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość.

W dniu 13 czerwca 2013 r. skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła Gmina Miejska L. .

W dniu 17 czerwca 2013 r. Gmina Miejska L. złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) września 2012 r. nr (...)z powodu możliwości wyrządzenia jej wykonaniem znacznej szkody oraz trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie wnioskodawcy wysokość odszkodowania ustalona zaskarżoną decyzją została znacząca zawyżona, co zostało wykazane poprzez wskazanie błędów, którymi obarczony jest dowód w postaci operatu szacunkowego. Wykonanie zaskarżonej decyzji poprzez wypłatę odszkodowania w wysokości 282.021.00 zł wiąże się ponadto z utratą środków finansowych przeznaczonych na inne cele, co może spowodować ich niezrealizowanie. W ocenie wnioskodawcy w następstwie wypłaty tak wysokiego odszkodowania powrót do stanu poprzedniego mógłby nastąpić dopiero po dłuższym czasie i przy stosunkowo dużym nakładzie sił oraz środków.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z konstrukcji wskazanego przepisu wynika, iż to na stronie spoczywa obowiązek wykazania we wniosku przesłanek zawartych w powołanym przepisie, to jest przedstawienia konkretnych zdarzeń, które mogłyby uprawdopodobnić, że wykonanie zaskarżonej decyzji faktycznie spowoduje znaczną szkodę lub powstanie trudnych do odwrócenia skutków. Jak przyjęto w judykaturze, sąd rozpoznając wniosek nie dokonuje oceny zawartości skargi, dlatego też wniosek powinien zawierać odrębne uzasadnienie, bowiem samo powołanie się na skutki wymienione w art. 61 § 3 ustawy nie stanowi uprawdopodobnienia ich wystąpienia.

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się także, że przez znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki rozumie się taką szkodę, która nie będzie mogła zostać wynagrodzona przez późniejszy zwrot świadczenia lub nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2006 r., I OZ 1144/06, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych https://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) września 2012 r. nr (...) ma usprawiedliwione podstawy. Przedstawione argumenty dotyczące możliwości wystąpienia w sprawie niebezpieczeństwa wypłaty odszkodowania w zawyżonej wysokości, świadczą o wystąpieniu przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w rozumieniu art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Należy więc zgodzić się ze skarżącym, iż wykonanie zaskarżonej decyzji może wywołać znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki po stronie podmiotu publicznoprawnego, natomiast interes prywatny właścicieli wobec wstrzymania wykonania aktu nie ucierpi, ponieważ spór w niniejszej sprawie toczy się jedynie o wysokość zasądzonego odszkodowania, a nie o uprawnienie do jego otrzymania.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. art. 61 § 3 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji

Strona 1/1