Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 250/15 w sprawie ze skargi W. J., K. S. N., W. E. N., B. B. Z. i A. M. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia zawiesić postępowanie sądowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wyrokiem z 26 marca 2015 r., IV SA/Wa 250/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w punkcie pierwszym uchylił decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji i poprzedzającą ją decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] lipca 2013 r. nr [...], a w punkcie drugim zasądził od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz skarżących W. J., K. S. N., W. E. N., B. B. Z. i A. M. solidarnie kwotę 440 złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego i kosztów zastępstwa procesowego oraz po 17 złotych dla każdego z nich tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictw.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiódł Minister Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Minister Infrastruktury i Budownictwa).

W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnicy postępowania W. J. J., K. S. N., W. E. N., B. B. Z. i A. M. wnieśli o jej oddalenie.

Pismem procesowym z 11 lipca 2016 r. pełnomocnik W. J. J., K. S. N., W. E. N., B. B. Z. i A. M. poinformował o śmierci W. J. J. Do pisma załączył kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu strony, z którego wynika, że W. J. Jo. zmarła 17 stycznia 2016 r. Ponadto poinformował, że spadkobiercami testamentowymi zmarłej są jej dzieci - M. B. J., K. M. M. i wnuk - M. M. oraz, że w chwili obecnej spadkobiercy podejmują czynności mające na celu uzyskanie sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), Sąd zawiesza postępowanie z urzędu między innymi w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej.

W związku z powyższą regulacją, mając na uwadze, że zmarła uczestniczka postępowania, której spadkobiercy nie dysponują jeszcze prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym należało zawiesić do czasu ustalenia następców prawnych zmarłej.

Wskazać należy, że następcą prawnym zmarłego staje się osoba, która w drodze sądowego stwierdzenia nabycia praw do spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, stała się spadkobiercą. Chociaż postanowienie Sądu spadku w tym zakresie i akt notarialny nie mają charakteru konstytutywnego, a jedynie deklaratoryjny, bowiem poświadczają istniejący od momentu otwarcia spadku stan rzeczy, to jednak stanowią urzędowy dowód na sukcesję osób w nich wskazanych.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w związku z art. 131 i art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury