Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 712/11 o odrzuceniu skargi i o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 712/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2011 r. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż przedmiotowa decyzja doręczona została skarżącemu w dniu 11 lutego 2011 r., a więc trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi, wynikający z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.p.s.a., upływał w dniu 14 marca 2011 r. Tymczasem skarga złożona została w dniu 15 marca 2011 r., a więc z uchybieniem terminu i jako spóźniona podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy P.p.s.a.

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wniosło Miasto Stołeczne Warszawa, prawidłowo reprezentowane, domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej jej autor stwierdził, iż wbrew ustaleniom Sądu skarga złożona została w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 14 marca 2011 r., a na potwierdzenie tej okoliczności przedstawiono odpis wniesionej skargi, opatrzonej stosowną pieczęcią dzienną.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik postępowania, spółka [...] Sp. z o.o., prawidłowo reprezentowana, wniosła o jej oddalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Zauważyć należy, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie błędnie przyjął, iż skarga Miasta Stołecznego Warszawy złożona została w Ministerstwie Infrastruktury w dniu 15 marca 2011 r. W aktach sprawy znajduje się bowiem odpis skargi, dołączony do skargi kasacyjnej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, na którym widnieje pieczęć dzienna Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury, opatrzona datą 14 marca 2011 r. Przyjąć zatem trzeba, iż to właśnie w tym dniu strona skarżąca złożyła pismo w organie. Wprawdzie odpis skargi, przesłany do Sądu przy piśmie Ministerstwa z dnia 11 kwietnia 2011 r., opatrzony jest pieczęciami z innymi datami, jednakże są to pieczęcie innych jednostek organizacyjnych Ministerstwa niż Kancelaria Główna, w której skarga została złożona. Wewnętrzny obieg pism w organie i kwestia przekazywania ich pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi nie może negatywnie wpływać na sytuację procesową strony. W świetle zaistniałych w sprawie okoliczności i przedstawionych dokumentów Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, iż skarga Miasta Stołecznego Warszawy złożona została w dniu 14 marca 2011 r., a zatem z zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z art. 53 § 1 ustawy P.p.s.a. Tym samym postanowienie odrzucające skargę, jako naruszające art. 58 §1 pkt 2 tej ustawy, podlegało uchyleniu.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 185 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1