Skargi kasacyjne K. K. i A. W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg K. B., A. W. i K. K. na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia dekretowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno, po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skarg kasacyjnych K. K. i A. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 663/11 w sprawie ze skarg K. B., A. W. i K. K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia dekretowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczone wpisy od skarg kasacyjnych: K. K. kwotę 100 (sto) złotych, A. W. kwotę 100 (sto) złotych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wyrokiem z 28 lutego 2012 r., I SA/Wa 663/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi K. B., A. W. i K. K. na decyzję Ministra Infrastruktury z [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia dekretowego.

Od powyższego wyroku skargi kasacyjne wnieśli K. K. i A. W.

Następnie, skargi kasacyjne zostały cofnięte: przez K. K. pismem z 5 lipca 2013 r., a przez A. W. pismem z 8 lipca 2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; zwanej dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Przepis ten z mocy art. 193 p.p.s.a. ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Odpowiednie stosowanie w postępowaniu kasacyjnym art. 60 p.p.s.a. oznacza, że należy odmówić uwzględnienia żądania skarżącego jedynie w sytuacji, gdy cofnięcie spowodowałoby uprawomocnienie się zaskarżonego wyroku wydanego w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotkniętym wadą nieważności, którą stosownie do art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny bierze pod rozwagę z urzędu, niezależnie od granic skargi kasacyjnej (por. postanowienia NSA z 20 czerwca 2008 r., II FSK 575/07 i z 23 września 2010 r., I OSK 1517/10).

W rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, że zaistniała jedna z przesłanek nieważności postępowania, dlatego Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dopuszczalne jest cofnięcie skarg kasacyjnych w tej sprawie.

Skoro konsekwencją cofnięcia skargi kasacyjnej jest rezygnacja strony z kontynuowania postępowania sądowoadministracyjnego, to postępowanie takie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a.

W myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Obowiązek zwrotu kosztów spoczywać będzie na Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, ponieważ na konto tego Sądu uiszczono wpisy od skarg kasacyjnych.

Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury