Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Dnia 5 listopada 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej J.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1573/13 w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] maja 2013 roku, nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: podjąć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej p.p.s.a.) zawiesił postępowanie wszczęte skargą kasacyjną J.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1573/13 oddalającego skargę J.S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] maja 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, do czasu zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego J.S. albo do dnia ustanowienia kuratora spadku.

Pismem z dnia 15 października 2015 r. (data stempla pocztowego) E.H. poinformowała, że następcami prawnymi zmarłego J.S. są E.H. i P.S. Do pisma dołączony został akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdzający, że spadek po skarżącym na podstawie ustawy nabyły E.H. i P.S.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do brzmienia przepisu art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego.

W niniejszej sprawie zostali wskazani następcy prawni skarżącego i w konsekwencji ustała przyczyna zawieszenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, więc podjąć zawieszone postępowanie kasacyjne z udziałem E.H. i P.S.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 i art. 131 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił podjąć postępowanie sądowe.

Strona 1/1