Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Antosiewicz (spr.) Sędzia NSA Joanna Banasiewicz Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Generalnego Inspektora Dróg Krajowych i Autostrad o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2008 r. sygn. akt I OSK 232/07 o oddaleniu skargi kasacyjnej R. W. i J. W. w sprawie z ich skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania postanawia: 1. rozstrzygnąć wątpliwości co do bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego po zrealizowaniu celu wywłaszczenia, w sposób wskazany w uzasadnieniu niniejszego postanowienia, 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Inne orzeczenia o symbolu:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 10 marca 2008 r., sygn. akt I OSK 232/07, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną R. W. i J. W., reprezentowanych przez radcę prawnego R. F., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 1386/05, oddalającego skargę tych samych skarżących na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2008 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zastępowany przez radcę prawnego I. P. - Z., wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści powyższego wyroku. Organ zauważył, iż Sąd w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że orzekanie o wywłaszczeniu po zrealizowaniu celu wywłaszczenia nie znajdowało uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Po zrealizowaniu celu wywłaszczenia w 1999 r., tj. po wybudowaniu drogi krajowej, prowadzenie postępowania, które kontynuowano na skutek uchylenia decyzji o wywłaszczeniu wyrokiem NSA - wydanie decyzji przez Wojewodę L. w dniu [...] było bezprzedmiotowe.

W ocenie uczestnika postępowania wątpliwości budzi to, czy:

• prowadzenie postępowania jest bezprzedmiotowe w świetle obowiązujących przepisów także w sytuacji, gdy postępowanie zostało wszczęte przed realizacją celu, a wybudowanie drogi nastąpiło po wszczęciu postępowania, w następstwie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości,

• czy w ten sposób Sąd uznał, że poprzez wybudowanie drogi krajowej własność nieruchomości przeszła na Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Podstawą do tego mógłby być chociażby art. 2a ustawy o drogach publicznych,

• w istocie bowiem poza wybudowaniem zarządca drogi publicznej obowiązany jest do utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających. Prowadzenie tych prac, aktualnie koniecznych, bez tytułu prawnego do nieruchomości jest w kontekście prawa budowlanego i możliwości uzyskania pozwolenia na budowę niemożliwe. Niewątpliwie wpłynie to na bezpieczeństwo na drodze.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Przepis ten daje więc możliwość zwrócenia się do Sądu z wnioskiem o dokonanie wykładni orzeczenia, która może obejmować zarówno wyjaśnienie wątpliwości co do jego sentencji jak i również co do uzasadnienia.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zwrócił się z wnioskiem o o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2008 r., sygn. akt I OSK 232/07, którym oddalono skargę kasacyjną R. W. i J. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 1386/05, oddalającego skargę tych skarżących na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury