Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy w przedmiocie sprostowania z urzędu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2013 r. sygn. akt I OSK 2457/12 wydanego po rozpoznaniu skargi kasacyjnej E. S. i A. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 2225/11 w sprawie ze skargi E. S. i A. S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2013 r. sygn. akt I OSK 2457/12 w ten sposób, że w punkcie 2 sentencji wyroku w miejsce "Ministra Infrastruktury" wpisać "Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej".

Inne orzeczenia o symbolu:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. dalej p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W punkcie drugim sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2013 r., sygn. akt. I OSK 2457/13, jako organ zobowiązany do zwrotu wnoszącym skargę kasacyjną kosztów postępowania kasacyjnego omyłkowo wskazano Ministra Infrastruktury podczas, gdy prawidłowo powinien zostać wskazany Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 250, poz. 1500) Ministerstwo Infrastruktury zostało bowiem zniesione, a w jego miejsce utworzono Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Powyższe skutkowało koniecznością sprostowania oczywistej omyłki w trybie art. 156 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury