Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 780/16 w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić J. W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 czerwca 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 780/16 oddalił skargę J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] stycznia 2016 r. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania.

Od powyższego wyroku w dniu 12 sierpnia 2016 r. skargę kasacyjną w imieniu J. W. złożył radca prawny M. K.

Pismem z dnia 28 marca 2017 r. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie poinformował Naczelny Sąd Administracyjny, że orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia [...] października 2015 r. sygn. akt [...] radca prawny M. K. został ukarany karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Orzeczenie to jest prawomocne od dnia 9 czerwca 2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm. - dalej jako "P.p.s.a.") skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że niezachowanie tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego jest równoznaczne z brakiem, który nie podlega uzupełnieniu w trybie określonym w art. 49 P.p.s.a. Jest to brak nieusuwalny. Niesporządzenie skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę wyklucza możliwość merytorycznego rozpatrzenia tego nadzwyczajnego środka odwoławczego. Przyczyny niewniesienia skargi kasacyjnej przez uprawniony podmiot z punktu widzenia kwestii dopuszczalności takiego środka prawnego, są obojętne. Skarga kasacyjna jest wówczas niedopuszczalna i podlega obligatoryjnemu odrzuceniu na mocy art. 178 P.p.s.a.

W myśl art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm. - dalej jako "ustawa o radcach prawnych") prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. Zgodnie zaś z treścią art. 29 pkt 6 ustawy o radcach prawnych, skreślenie z listy radców prawnych następuje w wypadku orzeczenia dyscyplinarnego o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Z powyższych regulacji wynika, że status radcy prawnego wiąże się z uprawnieniem do wykonywania zawodu radcy prawnego. Utrata tego statusu następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu dyscyplinarnego orzekającego utratę prawa wykonywania tego zawodu.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2016 r. została sporządzona przez radcę prawnego M. K. w dniu 12 sierpnia 2016 r. Z pisma Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 28 marca 2017 r. wynika natomiast, że r.pr. M. K. z dniem 9 czerwca 2016 r. utracił prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. Z tym dniem uprawomocniło się bowiem orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia [...] października 2015 r. wymierzające karę dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Oznacza to, że radca prawny M. K. w dniu 12 sierpnia 2016 r. nie mógł jako pełnomocnik strony skutecznie sporządzić oraz podpisać skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2016 r., gdyż nie spełniał wymogów określonych w art. 175 § 1 P.p.s.a. Dlatego też złożoną przez niego w imieniu J. W. skargę kasacyjną należało uznać za niedopuszczalną i odrzucić.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 180 w związku z 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu orzeczono na postawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.

Strona 1/1