Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonych kosztów scalenia i podziału nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej F.M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. sygn. akt II SA/Wr 338/17 o odrzuceniu skargi F.M. na czynność Burmistrza Miasta Oleśnica z dnia 21 marca 2017 r. w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonych kosztów scalenia i podziału nieruchomości postanawia: oddalić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z dnia 19 kwietnia 2017 r., F.M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na czynność Burmistrza Miasta Oleśnica z dnia 21 marca 2017 r. w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonych kosztów scalenia i podziału nieruchomości, dokonanego uchwałą Nr XLIX/288/2010 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2010 r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Dobroszyckiej i Wielkopolnej w kwocie 1.113,20 zł.

Skarżący zarzucił organowi naruszenie:

1) art. 22 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm. - zwanej dalej: "u.g.n.") poprzez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że przepisy te nie wprowadzają dwóch rozłącznych trybów przeprowadzenia postępowania scaleniowo-podziałowego,

2) § 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 4 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86 poz. 736) poprzez ich niezastosowanie, podczas gdy przepisy te konkretyzują postępowanie scaleniowo-podziałowe, jednoznacznie rozdzielając jego dwa tryby w zależności od oznaczenia obszaru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na którym ma ono zostać przeprowadzone,

3) art. 103 ust. 6 u.g.n. poprzez odmowę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wnosił o: uchylenie aktu Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21 marca 2017 r.; uznanie swego uprawnienia do zwrotu świadczenia w wysokości 1.113,20 zł pobranego na poczet kosztów postępowania w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości; przeprowadzenie dowodu z uwierzytelnionych kopii akt administracyjnych postępowania w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta Oleśnicy wniósł o oddalenie skargi. Organ podkreślił, że w przypadku gdy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego wyznacza obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku scalenia i podziału wskazanych na wstępie nieruchomości, do podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału dojść mogło i z urzędu, i na wniosek zainteresowanych właścicieli nieruchomości posiadających ponad 50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem. Biorąc pod uwagę, że w niniejszej sprawie przeprowadzone zostało postępowanie w trybie art. 102 ust. 2 u.g.n. na skutek wniosku właścicieli posiadających ponad 50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem oraz położonych w granicach obszarów określonych w planie miejscowym, to koszty postępowania obciążają wnioskodawców - uczestników postępowania, zgodnie z przepisem art. 103 ust. 6 u.g.n.

Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II SA/Wr 339/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm. - zwanej dalej "p.p.s.a.") - odrzucił powyższą skargę F.M.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy