Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy P. oraz ustalenia ceny wywoławczej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2020 r., sygn. akt II SA/Wr 778/19 odrzucającego skargę J. W. na zarządzenie Burmistrza Gminy P. z dnia [...] lipca 2019 r. Nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy P. oraz ustalenia ceny wywoławczej postanawia: oddalić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/10

Zarządzeniem z 3 lipca 2019 r., nr 113/2019, Burmistrz Gminy P. przeznaczył do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal niemieszkalny stanowiący własność gminy P., tj. samodzielny lokal niemieszkalny nr [...] o powierzchni użytkowej 29,35 m2 wraz z przynależnym poddaszem użytkowym składających się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 16,19 m2, położony w budynku przy ul. [...] nr [...] w miejscowości S., na działce nr [...], dla której Sąd Rejonowy w T. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr [...].

Na powyższe zarządzenie J. W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, zarzucając naruszenie:

1) art. 35 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.2204, ze zm.- dalej "u.g.n."), poprzez zawarcie w załączniku do zarządzenia opisu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży niezgodnego ze stanem rzeczywistym oraz wskazanie powierzchni nieruchomości niezgodnej ze stanem rzeczywistym;

2) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r., poz. 737 ze zm. - dalej "u.w.l.") w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r., poz.1916, ze zm.), poprzez przeznaczenie do sprzedaży części nieruchomości niestanowiącej odrębnego przedmiotu własności Gminy P., w tym odrębnego lokalu mogącego być przedmiotem sprzedaży;

3) art. 28 ust. 1 u.g.n. w zw. z art. 25 ust. 1 u.g.n., poprzez przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości, do której Gmina P. nie ma tytułu prawnego w zakresie opisanym w załączniku do zaskarżonego zarządzenia;

4) art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz.1186 ze zm. - dalej "P.b." w zw. z art. 28 ust. 1 u.g.n. oraz art. 25 ust. 1 u.g.n., a także art. 35 ust. 2 pkt 3 u.g.n., poprzez zawarcie w opisie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wskazania, iż obejmuje lokal użytkowy będący trzecim lokalem w budynku, w sytuacji gdy zgodnie z art. 3 pkt 2a P.b. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jakim jest budynek posadowiony na nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży mogą funkcjonować tylko dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy;

5) § 4 pkt 1 w zw. z § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta i Gminy P. z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi S. (Dz.Urz. Woj.Doln. 2005 r. Nr 96, poz. 2116, ze zm.) - dalej jako "MPZP" w zw. z art. 3 pkt 2a P.b., poprzez przeznaczenie w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia nieruchomości do sprzedaży w sposób sprzeczny z obowiązującymi postanowieniami MPZP;

6) art. 6 P.b. w zw. z § 4 pkt 1 w zw. z § 9 ust. 1 MPZP, poprzez przeznaczenie w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia nieruchomości do sprzedaży w sposób prowadzący do naruszenia zasady wyrażonej w art. 6 P.b., zgodnie z którą należy zapewnić utrzymanie zagospodarowania terenu we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres istnienia obiektu budowlanego;

Strona 1/10