Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta G. wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt: IV SA/Wa 2752/17 w sprawie ze skargi M.P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [..] sierpnia 2017 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną, 2. zwrócić Prezydentowi Miasta G. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt: IV SA/Wa 2752 po rozpoznaniu skargi M.P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [..] sierpnia 2017 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [..] marca 2017 r., znak: [..] i zasądził na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Prezydent Miasta G. wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną pełnomocnik uczestników postępowania wniósł o jej odrzucenie, a ewentualnie oddalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) zwanej dalej p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. W sprawie nie występują, enumeratywnie wyliczone w art. 183 § 2 p.p.s.a., przesłanki nieważności postępowania sądowoadministracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę kasacyjną, może z urzędu badać, czy skarga została wniesiona przez stronę, zgodnie z art. 173 § 2 p.p.s.a. (zob. uchwała NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., OPS 1/04, Lex nr 151232).

W pierwszej kolejności należało zatem ocenić, czy Prezydent Miasta G. był legitymowany do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt: IV SA/Wa 2752/17.

W ocenie tej należy wziąć pod uwagę, że Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją z dnia [..] marca 2017 r., znak: [..] odmówił stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w G. z dnia [..] lutego 1962 r., nr [..] w części dotyczącej przyznanego odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości położonej w G. przy ul. [..] (parcele nr [..] i [..]) - sprostowanego postanowieniami Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w G. z dnia [..] marca 1962 r. i z dnia [..] lipca1962 r.

Następnie Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją z dnia [..] sierpnia 2017 r., znak: [..] utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [..] marca 2017 r. Z rozdzielników decyzji wynika, że zostały one doręczone Prezydentowi Miasta G. wykonującemu zadania z zakresu administracji rządowej.

W wyniku skargi M.P., decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [..] sierpnia 2017 r., stała się przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który także traktował Prezydenta Miasta G. wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej jako uczestnika postępowania, zakończonej wyrokiem z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt: IV SA/Wa 2752/17.

Niemniej jednak zauważyć należy, że stosownie do treści art. 50 § 1 p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Natomiast w myśl art. 50 § 2 p.p.s.a uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu administracyjnego przejawia się w tym, że działa on bezpośrednio we własnym imieniu domagając się przyznania uprawnienia lub zwolnienia z nałożonego obowiązku (por. A. Kabat [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Zakamycze, s. 131).

Strona 1/3