Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Mariola Kowalska po rozpoznaniu w dniu 15 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Inwestycji i Rozwoju od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 121/18 w sprawie ze skargi M.P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] października 2017 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z 26 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm., dalej P.p.s.a.), o zawieszeniu postępowania w niniejszej sprawie do czasu wskazania spadkobierców zmarłego [...] marca 2019 r. uczestnika postępowania - J.S.

Zarządzeniem z [...] czerwca 2021 r. zwrócono się do uczestników postępowania o wskazanie następców prawnych zmarłego.

Z pisma z [...] lipca 2021 r. nadesłanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w [...] wynika, iż J.S. od 2018 r. nie jest właścicielem lokalu nr [...] położonego w [...] przy ul. [...]. Z dołączonej do pisma kserokopii aktu notarialnego z [...] lutego 2018 r. wynika bowiem, że A.S. - córka J.S. działająca w jego imieniu - sprzedała ww. lokal K.G.

Treść księgi wieczystej nr [...] prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla [...] w [...] Wydział Ksiąg Wieczystych przedmiotowej nieruchomości potwierdza, że na podstawie umowy sprzedaży z [...] lutego 2018 r. w dziale II jako właściciel wpisana jest K.G.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że brak jest potrzeby poszukiwania następców prawnych po zmarłym uczestniku postępowania. Przedstawiony bowiem akt notarialny świadczy o tym, że przed śmiercią nie pozostawał on właścicielem nieruchomości objętej niniejszym postępowaniem. Przestała zatem istnieć przesłanka dla zawieszenia postępowania, dlatego też Sąd, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1